Loading...

Handelsmerken van Avanade

Avanade hecht veel waarde aan haar handelsmerken omdat deze Avanade vertegenwoordigen en herkenbaar maken op het werk en binnen de consultancysector. Op deze pagina vindt u gedetailleerde informatie over het gebruik van de handelsmerken van Avanade in verschillende omstandigheden. 

Een juist gebruik van de handelsmerken van Avanade is belangrijk. U mag gebruikmaken van de handelsmerken van Avanade of namen van Avanade-producten om te verwijzen naar de producten en diensten van Avanade, mits u zich houdt aan de onderstaande richtlijnen. Bij het gebruik mag u bij klanten niet de indruk wekken van een eventuele sponsoring door Avanade, connectie met Avanade of goedkeuring door Avanade van uw bedrijf, uw producten of uw diensten. Symbolen voor gedeponeerde handelsmerken moeten overeenkomstig hiermee worden toegepast. 

Hieronder volgen richtlijnen voor het gebruik van de naam en het logo van Avanade als handelsmerk in de Verenigde Staten:
 • De juiste aanduiding van onze naam en ons logo is met de omcirkelde R ® in superscript. Deze omcirkelde R moet echter NIET worden gebruikt bij onze wettige naam, te weten Avanade Inc.
 • Het is niet nodig de aanduiding te gebruiken telkens wanneer de naam voorkomt in hetzelfde gedrukte document, maar wel ten minste één keer, hetzij de eerste keer dat de naam wordt genoemd, hetzij bij het meest in het oog springende gebruik van de naam in elk gedrukt document.
 • Daarnaast kunt u een asterisk gebruiken achter de naam Avanade, die de lezer verwijst naar een voetnoot die de volgende tekst bevat: "Gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office " of "Reg. U.S. Pat. & Tm Off." In sommige gevallen kan het volgende meer van toepassing zijn: Avanade® is een handelsmerk van Avanade Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen.
 • Handelsmerken moeten geheel uit hoofdletters bestaan, cursief worden gezet of vetgedrukt worden weergegeven.
 • De naam Avanade mag niet in het meervoud worden geplaatst, in de bezittelijke vorm worden gebruikt of als werkwoord worden gebruikt.
 • Het gebruik van het handelsmerksymbool is noodzakelijk wanneer het handelsmerk door een licentiehouder wordt gedrukt op producten of verpakkingen. In dat geval worden de producten gedistribueerd door een andere partij dan Avanade en verschijnt de naam van die partij op het product of de verpakking, of verschijnen de merken samen.
 • De rechten ten aanzien van handelsmerken verschillen van land tot land. De aanduidingen moeten derhalve voldoen aan de vereisten van de daar geldende handelsmerkwetgeving. Bovendien moeten de aanduidingen worden vermeld in de daar geldende taal/talen, of op een andere wijze die zinvol is voor het land waarin de producten of diensten worden geadverteerd of verkocht. Raadpleeg altijd legal@avanade.com voor aanwijzingen aangaande het gebruik buiten de Verenigde Staten.
 • Geef de handelsmerken van Avanade gescheiden weer van andere woorden of zelfstandige naamwoorden die zij nader bepalen. De meest gebruikelijke manier daarbij is de productnaam met hoofdletters te spellen en het juiste handelsmerksymbool en de juiste beschrijving te gebruiken. U mag de naam ook onderstrepen of cursief of vetgedrukt weergeven.
 • U mag de handelsmerken van Avanade niet inkorten of hiervoor een afkorting of acroniem gebruiken

Logo's
Gebruik geen logo's of pictogrammen van Avanade op of in combinatie met producten, verpakkingen, handleidingen, promotie-/reclamemateriaal of websites voor welk doel dan ook, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avanade. Avanade-logo's mogen alleen worden gebruikt in een beperkt aantal situaties wanneer wordt verwezen naar Avanade Inc. en moeten worden gelicentieerd. U mag geen enkel Avanade-logo gebruiken zonder hiervoor een licentie te hebben of zonder schriftelijke verklaring van Avanade. Neem voor een logolicentie contact op met de afdeling juridische zaken van Avanade: legal@avanade.com

Koppelingslogo's
U mag op uw site een tekstkoppeling plaatsen naar een webpagina van Avanade als de tekstkoppeling geen in het oog springend kenmerk is op de site en niet op enigerlei wijze wordt gebruikt om consumenten in verwarring te brengen of te misleiden. U mag naar de bedrijfsnaam Avanade of naar de namen van producten of diensten van Avanade verwijzen in normale tekst met gewoon lettertype en lettergrootte, mits dit gebruik overeenstemt met onze algemene richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken. Met uitzondering van de logo's zoals geleverd door Avanade, mag u geen enkel ander logo of grafische afbeelding gebruiken om een koppeling naar Avanade te maken. U mag logo's van Avanade alleen gebruiken overeenkomstig de richtlijnen voor het gebruik van logo's van Avanade en de logolicentieovereenkomst. 

Websites
U mag op uw website verwijzen naar namen van diensten en technologie van Avanade, mits de verwijzing voldoet aan de hier genoemde richtlijnen. Gebruik geen handelsmerk van Avanade in de titel van uw website of als domeinnaam op het tweede niveau. 

Publicaties, seminars en conferenties
U mag op de omslag van tijdschriften en periodieken, alsmede in de titel van seminars en conferenties verwijzen naar de namen van diensten en technologie van Avanade, mits u zich houdt aan de hier beschreven richtlijnen en aan de volgende specificaties:
 • De publicatie, het seminar of de conferentie moet betrekking hebben op de specifieke service of technologie van Avanade waarnaar wordt verwezen.
 • Uw naam en logo moeten prominenter zichtbaar zijn dan het woordmerk Avanade op alle gedrukte materialen die te maken hebben met het tijdschrift, de periodiek, het seminar of de conferentie.
 • Er moet een verklaring van afwijzing van sponsorschap, deelname of goedkeuring door Avanade worden opgenomen in de publicatie en alle aanverwante gedrukte materialen, gelijkend op de onderstaande verklaring:
  "(Titel) is een onafhankelijke (publicatie) en is op geen enkele wijze verbonden met, noch geautoriseerd, gesponsord of anderszins goedgekeurd door Avanade Inc."
 • U moet een handelsmerkaanduiding opnemen (de omcirkelde R ® in superscript).
 • Gebruik geen handelsmerk van Avanade als voornaamste woord (of meest prominente element) in de titel van uw tijdschrift, periodiek, seminar of conferentie. In speciale omstandigheden kan een licentie van Avanade nodig zijn.
 • Gebruik een handelsmerk van Avanade niet op zodanige wijze dat de indruk wordt gewekt dat Avanade verbonden is met, sponsor is van of goedkeuring geeft aan het tijdschrift, de periodiek, het seminar of de conferentie.

Bedrijfs-, product-, dienst- en domeinnamen
Registreer geen handelsmerk van Avanade, met inbegrip van Avanade-logo's, -symbolen, 
-pictogrammen of mogelijk verwarrende variatie daarvan als onderdeel van uw bedrijfsnaam, handelsnaam, productnaam, dienstnaam of domeinnaam. Plaats uw bedrijfsnaam, handelsmerken, dienstmerken of productnamen niet naast (of in combinatie met) een gedeponeerd merk van Avanade. 

Onderschrijving of sponsoring
Tenzij schriftelijk of op basis van een licentie toegestaan, mag u geen handelsmerk van Avanade gebruiken op enigerlei wijze die aangeeft of impliceert dat Avanade een verbintenis, sponsorschap, onderschrijving, certificering of goedkeuring heeft gegeven voor het gebruik. Gebruik handelsmerken van Avanade niet op zodanige wijze dat het lijkt alsof Avanade juridisch verbonden is met uw bedrijf. U dient op alle materialen de naam van uw bedrijf prominenter weer te geven dan elk handelsmerk van Avanade. 

Handelswaar
U mag geen handelswaren, zoals T-shirts, bekers, enzovoort, maken, verkopen of weggeven die voorzien zijn van een handelsmerk van Avanade, waaronder logo's, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt verkregen van Avanade. 

Handelsuitingen en reclame-elementen
U mag geen Avanade-logo's, -woordmerken, -handelsuitingen of andere elementen van Avanade-merkuitingen en -websites imiteren in uw materiaal, waaronder, maar niet beperkt tot, reclame, productverpakkingen, websites en promotiemateriaal. 

Slogans en slagzinnen
U mag geen slagzin van Avanade waaronder, maar niet beperkt tot, "systems.solutions.success." gebruiken of imiteren.

Volgende stappen

U kunt contact opnemen met Avanade, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via Avanades functionaris voor gegevensbescherming (bij voorkeur elektronisch) of per post, duidelijk geadresseerd aan de functionaris voor gegevensbescherming, op dit adres: 3 Grand Canal Plaza, Dublin, Ireland, DO4 EE7O.

Deel deze pagina