Loading...

Privacyverklaring van Avanade

Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 januari 2020.

Merk op dat deze privacyverklaring regelmatig zal worden bijgewerkt om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken of met wijzigingen in de toepasselijke wetten.

Deze pagina en haar sub pagina's leggen uit hoe Avanade Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en nieuw verworven bedrijven ("Avanade"; "wij") de persoonsgegevens die wij verwerken en controleren met betrekking tot u ("uw persoonsgegevens"; "uw gegevens") beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Elke entiteit van Avanade die buiten de Europese Unie gevestigd is, wordt met het oog op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming vertegenwoordigd door Avanade Inc.

Deze privacyverklaring bevat specifieke informatie over het volgende:

1. Hoe beschermt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade hecht veel belang aan uw recht op privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen dat u er zeker van bent dat wanneer u met Avanade te maken heeft, uw persoonsgegevens in goede handen zijn.

Avanade beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons beleid inzake gegevensbescherming. Daarnaast handhaaft Avanade de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of beschadiging daarvan.

In de volgende delen vindt u aanvullende informatie over de manier waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt:

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen we en hoe verwerken we deze persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van onze medewerkers, potentiële medewerkers, klanten, potentiële klanten, leveranciers, zakelijke contacten, aandeelhouders en websitegebruikers. Indien de gegevens die wij verzamelen niet in deze privacyverklaring zijn opgenomen, zullen wij personen (indien vereist door de wet) op gepaste wijze op de hoogte stellen van welke andere gegevens zullen worden verzameld en hoe deze zullen worden gebruikt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, omvatten in het bijzonder de categorieën van persoonsgegevens die in de volgende delen worden beschreven “2. Hoe gebruiken we persoonsgegevens wanneer u de website van Avanade bezoekt?”, “3. Hoe gebruiken we cookies (en andere traceertechnologieën)?”, “4. Hoe gebruiken we persoonsgegevens wanneer u onze kantoren bezoekt?” en “5. Hoe gebruiken we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?”, evenals alle andere categorieën van persoonsgegevens waarnaar in deze privacyverklaring of in andere verklaringen die u hebt ontvangen, wordt verwezen.

Behalve voor bepaalde bij wet of door het beleid van Avanade vereiste informatie, is uw beslissing om persoonsgegevens aan ons te verstrekken vrijwillig. U ondervindt daarom geen nadelige gevolgen als u ons geen persoonsgegevens wenst te verstrekken. Merk echter op dat als u bepaalde informatie niet verstrekt, wij mogelijk niet in staat zijn sommige of alle doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring te bereiken, en u mogelijk niet in staat bent om bepaalde tools en systemen te gebruiken die het gebruik van zulke persoonsgegevens vereisen.

Indien u ons persoonsgegevens van een andere persoon (bijvoorbeeld een potentiële werknemer/verwijzing) verstrekt, bent u er verantwoordelijk voor dat deze persoon op de hoogte wordt gesteld van de informatie in deze privacyverklaring en dat deze persoon u zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het delen van de informatie met Avanade.

De bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens zijn direct van u verkregen (bijvoorbeeld wanneer u informatie verstrekt om u aan te melden voor een nieuwsbrief of u zich registreert om commentaar te geven op een forumwebsite) of indirect van bepaalde derde partijen (bijvoorbeeld via de technologie van onze website). Tot deze derden behoren onze gelieerde ondernemingen, overheden, openbare websites en sociale media, leveranciers en verkopers.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Avanade gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is voor specifieke doeleinden. Bekijk de onderstaande tabel voor (i) een lijst van de doeleinden waarvoor Avanade uw persoonsgegevens gebruikt en (ii) een overzicht van de rechtsgrond voor elk van deze doeleinden.

Doel Rechtsgrondslag
Beheer van onze contractuele en/of arbeidsverhouding met u. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.
Werving.

Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om ervoor te zorgen dat wij de juiste medewerkers aanwerven.
Het vergemakkelijken van de communicatie met u (ook in geval van nood, en om u de gevraagde informatie te verstrekken). Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om te zorgen voor een passende communicatie en omgang met noodsituaties binnen de organisatie.
Uitvoering en beheer van onze bedrijfsactiviteiten.
Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om te zorgen voor de correcte werking van onze bedrijfsactiviteiten
Naleving van de wettelijke vereisten. Noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
Controle van uw gebruik van onze systemen (inclusief het monitoren van het gebruik van onze website en eventuele apps en tools die u gebruikt). Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om niet-naleving te voorkomen en onze reputatie te beschermen.
Social listening (Identificeren en beoordelen van wat er over Avanade en onze klanten gezegd wordt op publiek toegankelijke socialemediacontent om zo inzicht te krijgen in sentiment, bedoeling, stemming en markttrends en de behoeften van onze stakeholders en zo onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen we door middel van zoeken op trefwoorden en ons doel is om inzicht te krijgen in conversatietrends gedurende een bepaalde periode en niet om een individu te identificeren. Daartoe analyseren en controleren we conversatiestromen en houden we openbaar beschikbare meningen, uitspraken of andere interacties op socialmediakanalen in de gaten.)

Gerechtvaardigd op basis van ons rechtmatig belang om ons kapitaal en ons merk op sociale media te beschermen.
Verbeteren van de veiligheid en het functioneren van onze website, netwerken en informatie. Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om ervoor te zorgen dat u een uitstekende gebruikerservaring krijgt en dat onze netwerken en informatie veilig zijn..
Het uitvoeren van data-analyse, d.w.z. het toepassen van analyse op bedrijfsactiviteiten en -gegevens om de bedrijfsresultaten binnen Avanade te beschrijven, voorspellen en verbeteren en/of om een betere gebruikerservaring te bieden. (meer details over hoe wij analyses uitvoeren op onze website vindt u in ons Cookiebeleid).
Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om te zorgen voor de correcte werking van onze bedrijfsactiviteiten
Het op de markt brengen van onze producten en diensten aan u (tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen een dergelijke verwerking, zoals verder beschreven in deel “5. Hoe gebruiken we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?” hieronder).
Gerechtvaardigd op basis van onze rechtmatige belangen om ervoor te zorgen dat we onze activiteiten kunnen uitvoeren en uitbreiden.

Waar de bovenstaande tabel specificeert dat wij ons baseren op onze rechtmatige belangen voor een bepaald doel, zijn wij van mening dat onze rechtmatige belangen niet moeten wijken voor uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die we bieden met betrekking tot de verwerkingsactiviteit, (ii) onze ‘privacy by design’-benadering, (iii) onze regelmatige herzieningen van de privacy en (iv) de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerkingsactiviteit. Als u meer informatie wenst over deze afwegingstoets, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Avanade op AvanadeDPO@avanade.com.

Wij zullen uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming, voor zover deze toestemming verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving.

Voor zover u wordt gevraagd om op "Ik stem ermee in", "Ik ga akkoord" of soortgelijke knoppen/aankruisvakjes/functionaliteiten met betrekking tot een privacyverklaring te klikken/controleren, zal dit worden beschouwd als het geven van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alleen in de landen waar een dergelijke toestemming door de dwingende wetgeving is vereist. In alle andere landen zal een dergelijke handeling worden beschouwd als een loutere erkenning en de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal niet uw toestemming zijn, maar een andere toepasselijke rechtsgrondslag.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvan u op de hoogte bent gesteld, tenzij dit wettelijk toegestaan of verplicht is, of het van vitaal belang is voor uzelf (bv. in geval van een medische noodsituatie).

Zullen wij uw persoonsgegevens met derden delen?
Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners, professionele adviseurs, openbare en overheidsinstanties, Accenture PLC en/of zijn gelieerde ondernemingen of derden in verband met de bedrijfsvoering van Avanade, met inbegrip van (potentiële) zakelijke of commerciële transacties. Dergelijke derden kunnen in andere landen gevestigd zijn. Voordat we dit doen, zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende bescherming krijgen, zoals vereist door de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en het interne beleid van Avanade.

Tenzij u anders wordt ingelicht, zijn alle doorgiften van uw persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) aan derden buiten de EER gebaseerd op een besluit tot gepastheid of zijn onderworpen aan de modelcontractbepalingen (waarvan een kopie kan worden verkregen via de hieronder opgenomen contactinformatie). Alle andere niet aan de EER gerelateerde doorgiften van uw persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke internationale mechanismen en normen voor de doorgifte van gegevens.

Hoe zit het met gevoelige gegevens?
In het algemeen streven we er niet naar om gevoelige gegevens (ook wel bekend als speciale categorieën) te verzamelen via deze site of anderszins. In de beperkte gevallen waarin wij dergelijke gegevens proberen te verzamelen, zullen wij dit doen in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en/of vragen wij u om uw toestemming./p>

De term "gevoelige gegevens" verwijst naar de verschillende categorieën van persoonsgegevens die volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming een speciale behandeling vereisen, met inbegrip van de noodzaak om in sommige omstandigheden uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Deze categorieën omvatten raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze, filosofische of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of mentale gezondheid, biometrische of genetische gegevens, seksueel leven of seksuele geaardheid, of strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (met inbegrip van informatie over vermoede criminele activiteiten).

Hoe zit het met de beveiliging van gegevens?
Wij onderhouden organisatorische, fysieke en technische beveiligingsvoorzieningen voor alle persoonsgegevens die we in ons bezit hebben. Wij hebben protocollen, controles en relevante beleidsregels, procedures en richtlijnen om deze regelingen te handhaven, rekening houdend met de risico's die verbonden zijn aan de categorieën van persoonsgegevens en de verwerking die wij uitvoeren.

Wij nemen marktleidende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat (zonder limitatief te zijn):

 • Het informatiebeveiligingsprogramma van Avanade sluit aan bij het ISO27001-raamwerk. Wij hebben ook een ISO 27001-certificering voor ons programma voor de bescherming van zakelijke klantgegevens en de business unit CMS (Cloud Managed Services), wat aangeeft dat we de hoogste en strengste normen op het gebied van informatiebeveiliging naleven. Deze certificering is een internationale beveiligingsstandaard die wordt toegekend en bevestigt dat de processen en beveiligingscontroles van Avanade een effectief kader bieden voor de bescherming van de informatie van onze klanten en Avanade.
 • Wij beschikken over een wereldwijd programma voor de bescherming van klantgegevens (“CDP”) dat het beheer van de aan ons toevertrouwde klantinformatie en -systemen regelt.
 • Wij laten regelmatig penetratietesten uitvoeren door een derde partij, die de sterkte van onze technische verdedigingssystemen blijven aantonen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Als wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld, kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen, internationaal worden overgedragen of toegankelijk zijn binnen de wereldwijde activiteiten van Avanade en tussen de entiteiten van Avanade en/of zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Accenture PLC en/of zijn gelieerde ondernemingen.

Dergelijke doorgiften binnen Avanades wereldwijde activiteiten vinden plaats in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming (inclusief de algemene verordening inzake gegevensbescherming) en vallen onder de Avanade Intra-Group Data Protection Agreement (IGDPA) en de Intra-Group Data Processing and Transfer Agreement (IGDTA).

Het feit dat we onze Intra-Group Data Protection Agreement (IGDPA) en Intra-Group Data Processing and Transfer Agreement (IGDTA) hebben, betekent dat al onze groepsentiteiten die deze overeenkomst hebben ondertekend, aan dezelfde interne regels moeten voldoen. Het betekent ook dat uw rechten (zie “Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?”) dezelfde blijven, ongeacht waar uw gegevens door Avanade worden verwerkt.

Hoelang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Wij hanteren een specifiek beleid en procedures voor het beheer en het bewaren van gegevens, zodat persoonsgegevens na een redelijke termijn worden verwijderd op basis van de volgende bewaringscriteria:

 • Wij bewaren uw gegevens zolang wij een lopende relatie met u hebben (met name als u een account bij ons heeft).
 • Wij bewaren de gegevens alleen zolang uw account actief is of zolang als nodig is om diensten aan u te verlenen.
 • Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is om te voldoen aan onze wereldwijde wettelijke en contractuele verplichtingen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?
U hebt het recht, in de omstandigheden en onder de voorwaarden, en met inachtneming van de uitzonderingen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd, om:

 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken: op grond van dit recht kunt u weten of wij persoonsgegevens over u hebben en, in voorkomend geval, informatie en een kopie van die persoonsgegevens verkrijgen.
 • Een rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens laten corrigeren.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: op grond van dit recht kunt u Avanade verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken.
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens vragen, ook wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te verwezenlijken.
 • De beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u Avanade vragen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in beperkte omstandigheden, inclusief met uw toestemming.
 • De portabiliteit van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u een kopie (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat) ontvangen van persoonsgegevens die u aan Avanade hebt verstrekt, of Avanade verzoeken dergelijke persoonsgegevens aan een andere gegevensbeheerder door te geven.

In de mate dat de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Avanade. Merk op dat dit geen invloed heeft op het recht van Avanade om persoonsgegevens te verwerken die verkregen werden vóór de intrekking van uw toestemming, of zijn recht om delen van de verwerking voort te zetten op een andere rechtsgrondslag dan uw toestemming.

Indien u, ondanks onze inzet en inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming geschonden zijn, moedigen wij personen aan om zich eerst tot Avanade te richten om een oplossing te zoeken voor de klacht. U hebt te allen tijde het recht om direct een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, of om een vordering in te stellen tegen Avanade bij de bevoegde rechter (hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar u oordeelt dat de wet betreffende gegevensbescherming geschonden is).

Neem contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Avanade als u vragen of twijfels heeft over de manier waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.

2. Hoe gebruiken we persoonsgegevens wanneer u de website van Avanade bezoekt?

Naast de hierboven beschreven informatie wordt in de volgende delen beschreven hoe wij persoonsgegevens gebruiken wanneer u de website van Avanade bezoekt:

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Avanade verzamelt persoonsgegevens op zijn websites op twee manieren: (1) direct (bijvoorbeeld wanneer u persoonsgegevens verstrekt om u aan te melden voor een nieuwsbrief of u inschrijft om commentaar te geven op een forumwebsite); en (2) indirect (bijvoorbeeld via de technologie van onze website).

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Persoonsgegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat de aanmelding voor het gebruik van de website, de inschrijving op diensten, nieuwsbrieven en waarschuwingen, de inschrijving voor een conferentie of het aanvragen van een witboek of verdere informatie. Pagina's die dit soort persoonsgegevens verzamelen kunnen meer informatie geven over de reden waarom uw persoonsgegevens nodig zijn en hoe deze zullen worden gebruikt. Het is volledig aan u of u ze wilt verstrekken.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie bewaren.
 • We kunnen u vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft er niet op te reageren.
 • Alle berichten, opmerkingen of andere inhoud die u uploadt of op een Avanade-website plaatst.
 • Onze website verzamelt persoonsgegevens over uw computer, waaronder (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer, om het verkeer te filteren, gebruikersdomeinen op te zoeken en om statistieken te rapporteren.
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze website, de pagina's die u bekijkt en de bronnen die u opent of downloadt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens. Zie deel “3. Hoe gebruiken we cookies (en andere traceertechnologieën)?” hieronder voor meer informatie.

Bevatten we (links naar) websites en programma's van derden?
Onze websites kunnen het volgende bevatten:

 • Links naar en van de sites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen.
 • Bepaalde programma's (widgets en apps) van derden. Wanneer dit het geval is, moet u er rekening mee houden dat dergelijke derden uw persoonsgegevens die via dergelijke programma's worden verzameld, voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de sites of programma's van dergelijke derden. Controleer de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van deze derden voordat u de websites en programma's van deze derden gebruikt en informatie aan hen verstrekt.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens die we van onze websites verzamelen?
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de doeleinden die beschreven staan in het deel "Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw persoonsgegevens?" hierboven, alsook om u de door u gevraagde informatie te verstrekken, online sollicitaties te verwerken en voor andere doeleinden die wij u zouden beschrijven op het moment dat ze worden verzameld. Bijvoorbeeld:

 • Links naar en van de sites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen.
 • Bepaalde programma's (widgets en apps) van derden. Wanneer dit het geval is, moet u er rekening mee houden dat dergelijke derden uw persoonsgegevens die via dergelijke programma's worden verzameld, voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken.

Wij analyseren uw IP- en browserinformatie om te bepalen wat het meest effectief is aan onze website, om ons te helpen manieren te vinden om deze te verbeteren en effectiever te maken. Zie deel “3. Hoe gebruiken we cookies (en andere traceertechnologieën)?” hieronder voor meer informatie.

Als u vragen hebt over websitetoestemmingen, neem dan contact met ons op via ons Contact formulier.

3. Hoe gebruiken we cookies (en andere traceertechnologieën)?

Naast de hierboven beschreven informatie wordt in dit deel beschreven hoe we cookies en andere traceertechnologieën gebruiken.

Wij analyseren uw IP- en browserinformatie om te bepalen wat het meest effectief is aan onze website, om ons te helpen manieren te vinden om deze te verbeteren en om eventueel te bepalen hoe we onze website kunnen aanpassen om er een positievere en relevantere gebruikerservaring van te maken.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij cookies en andere soortgelijke technologieën op uw apparaat kunnen plaatsen, zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid.

4. Hoe gebruiken we persoonsgegevens wanneer u onze kantoren bezoekt?

Naast de hierboven beschreven informatie wordt in dit deel beschreven hoe wij persoonsgegevens gebruiken wanneer u Avanade kantoren bezoekt.

Klik here om meer informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze kantoren bezoekt (deze subpagina heeft ook betrekking op de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens door middel van CCTV- en toegangsbeheersystemen in het geval dat dergelijke CCTV- en toegangsbeheersystemen actief zijn). Als u vragen hebt over de privacy van gegevens of als u ons wilt laten weten wat de toestemming is voor het gebruik van de website of marketing, neem dan Contact met ons op.

5. Hoe gebruiken we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?

Naast de hierboven beschreven informatie wordt in de volgende delen beschreven hoe wij persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden:

Wat zijn de bronnen van marketinggegevens?
Het overgrote deel van de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor marketingdoeleinden heeft betrekking op individuele medewerkers van onze klanten en andere bedrijven waarmee wij een bestaande zakelijke relatie hebben. We kunnen ook contactinformatie uit openbare bronnen verkrijgen, met inbegrip van inhoud die openbaar wordt gemaakt op socialemediasites, om een eerste contact te leggen met een relevante persoon bij een klant of ander bedrijf.

Versturen we gerichte e-mails?
Wij sturen commerciële e-mails naar personen bij onze klant of andere bedrijven waarmee wij een zakelijke relatie willen ontwikkelen of onderhouden in overeenstemming met de geldende marketingwetgeving. Onze gerichte e-mailberichten bevatten doorgaans web beacons, cookies en soortgelijke technologieën die ons in staat stellen te weten of u het bericht opent, leest of verwijdert, en links waarop u kunt klikken. Wanneer u op een link klikt in een marketing e-mail die u van Avanade ontvangt, zullen we ook een cookie gebruiken om te registreren welke pagina's u bekijkt en welke inhoud u downloadt van onze websites, zelfs als u niet bent ingeschreven voor of niet bent aangemeld bij onze site.

Gerichte e-mails van Avanade kunnen aanvullende informatie over gegevensbescherming bevatten, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Houden we Customer Relationship Management (CRM)-databases bij?
Zoals de meeste bedrijven maakt Avanade gebruik van customer relationship management (CRM)-databasetechnologie om onze marketinginspanningen te beheren en te volgen. Onze CRM-databases bevatten persoonsgegevens van personen bij onze klant en andere bedrijven waarmee we al een zakelijke relatie hebben of die we willen ontwikkelen. De persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt, omvatten relevante zakelijke informatie, zoals: contactgegevens, openbaar beschikbare informatie (bijv. bestuurslidmaatschap, gepubliceerde artikelen, persberichten, uw openbare berichten op socialemediasites indien relevant voor zakelijke doeleinden), uw antwoorden op gerichte e-mail (inclusief webactiviteiten na het volgen van links in onze e-mails), websiteactiviteiten van geregistreerde gebruikers van onze website en andere zakelijke informatie die door Avanade-professionals wordt verstrekt op basis van hun persoonlijke interacties met u. Als u wilt worden uitgesloten van onze CRM-databases, gebruik dan deze link.

Combineren en analyseren we persoonsgegevens?
We kunnen gegevens van publiek beschikbare bronnen en van onze verschillende e-mail-, website- en persoonlijke interacties met u combineren (dit omvat informatie die wordt verzameld via onze verschillende websites, zoals onze carrières- en bedrijfssites en informatie die wordt verzameld wanneer u zich aanmeldt of inlogt op onze sites of verbinding maakt met onze sites met behulp van uw socialemediagegevens (zoals LinkedIn en Xing). We combineren deze gegevens om uw ervaring met Avanade beter te kunnen beoordelen en om de andere activiteiten die in ons privacybeleid worden beschreven, uit te voeren.

Delen we persoonsgegevens met derden?
In aanvulling op de derden die vermeld staan in deel “Zullen wij uw persoonsgegevens met derden delen?” hierboven, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met marketingbureaus.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot marketingboodschappen?
U kunt uw recht om aan u gerichte marketingboodschappen te voorkomen, uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, of door gebruik te maken van opt-out-mechanismen in de e-mails die wij u toesturen. U kunt ook te allen tijde gebruik maken van het recht om aan u gerichte marketingboodschappen te beëindigen of om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze CRM-databases (Customer Relationship Management) door gebruik te maken van deze link. In dergelijke gevallen bewaren wij minimale persoonsgegevens om er rekening mee te houden dat u zich heeft afgemeld om te voorkomen dat er opnieuw contact met u wordt opgenomen.

Als u vragen hebt over marketingtoestemmingen, neem dan contact met ons op via ons Contact formulier.

6. Hoe kunnen we uw persoonsgegevens anders gebruiken?

Naast de hierboven beschreven informatie worden in de volgende delen andere specifieke toepassingen van persoonsgegevens door sommige gelieerde Avanade-partners beschreven.

Hieronder geven wij u meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met de creatie/productie van inhoud.

Creëren van inhoud / productieactiviteiten
Sommige Avanade-entiteiten houden zich bezig met het produceren van inhoud. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor deze TV-, film-, marketing-, reclame- of andere gerelateerde creatie van inhoud, productie- en distributieactiviteiten.

Welke persoonsgegevens verwerken we in verband met productieactiviteiten?

 • De persoonsgegevens die wij voor productiedoeleinden verwerken zijn onder andere afbeeldingen en beeldmateriaal van u en kunnen uw locatie op het moment van het filmen bevatten.
 • Als u een lid van het publiek bent, zullen wij ons uiterste best doen om u van tevoren bewust te maken van onze locatie en filmactiviteiten en zullen wij u in de gelegenheid stellen om de locatie waar de opnames plaatsvinden niet te betreden en daar niet aan deel te nemen.
 • Als u een focus van onze filmactiviteiten bent (d.w.z. een medewerker of talent zoals een geïnterviewde, extra of acteur, in tegenstelling tot een lid van het publiek) zullen we ook uw naam, contactgegevens en alle andere informatie verstrekt in vragenlijsten vóór de verfilming en/of releaseformulieren, zoals de gegevens van verwanten, verzamelen en verwerken.
 • We kunnen ook speciale categorieën van gegevens verzamelen en verwerken, zoals informatie over gezondheid of invaliditeit, voor zover dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen de nodige aanpassingen te maken aan onze filmregelingen om u te helpen of te ondersteunen.

Als u vragen hebt over bepaalde aspecten van onze productieactiviteiten, neem dan contact met ons op via ons Contact formulier.

7. Contact

Klik here als:

U kunt ook contact opnemen met Avanade als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (bij voorkeur elektronisch) of via de post, duidelijk geadresseerd aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, op dit adres: 3 Grand Canal Plaza, Dublin, Ireland, DO4 EE7O.

Volgende stappen

U kunt contact opnemen met Avanade, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via Avanades functionaris voor gegevensbescherming (bij voorkeur elektronisch) of per post, duidelijk geadresseerd aan de functionaris voor gegevensbescherming, op dit adres: 3 Grand Canal Plaza, Dublin, Ireland, DO4 EE7O.

Deel deze pagina