Loading...

De Engelse versie van dit privacybeleid zal doorslaggevend zijn wanneer er conflicten ontstaan tussen de versies in verschillende talen.

Het privacybeleid van Avanade

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018. Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt om wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of wijzigingen in geldende wet- en regelgeving weer te geven.

We raden u aan ons privacybeleid bij elk bezoek aan onze website door te nemen, zodat u altijd weet hoe uw gegevens door ons worden gebruikt.

ALGEMEEN

Hartelijk dank voor uw bezoek aan Avanade's website ('de website' of 'site'). In dit online privacybeleid wordt uitgelegd hoe Avanade Inc. ('Avanade'; 'wij') uw persoonsgegevens beschermt, wat uw rechten zijn betreffende uw persoonsgegevens en hoe wij informatie verkregen via onze website verzamelen en gebruiken, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over het gebruik van deze site. U vindt op deze pagina ook aanvullende informatie over hoe websitegegevens, marketinggegevens en persoonsgegevens door Avanade worden verwerkt.

Deze sectie ('Algemeen') geeft een overzicht van hoe Avanade de privacy van gebruikers en bezoekers van de site beschermt. Na de algemene sectie leest u aanvullende, meer specifieke informatie over hoe de Avanade-website wordt gebruikt om gegevens te verzamelen. Als u vragen hebt over gegevensprivacy, vindt u onze contactgegevens onder, 'Contact met ons opnemen', hieronder.

Privacybeleid van Avanade

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het privacybeleid van Avanade.

 • Gegevens die we verzamelen
 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
 • Informatie delen
 • Gevoelige persoonsgegevens
 • Bescherming van uw persoonsgegevens
 • Uw veilige gebruik van onze Site
 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Uw rechten
 • Vragen en opmerkingen over privacy

Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze werknemers, sollicitanten, leveranciers, zakelijke contacten, aandeelhouders en websitegebruikers. Wij zullen altijd proberen om personen naar behoren te informeren over welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Wij zullen die gegevens altijd alleen verwerken, als wij dit redelijk en rechtmatig achten. Behalve wat betreft bepaalde gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen, is uw besluit om ons persoonsgegevens te verstrekken vrijwillig. Als u echter bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij de in dit privacybeleid genoemde doelen, of sommige daarvan, mogelijk niet realiseren. De gegevens die wij verzamelen kunnen informatie bevatten over u of uw ervaringen met Avanade. Bijvoorbeeld naam en contactgegevens, informatie over uw relatie met Avanade en devicegegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben wij van u of bepaalde derde partijen verkregen. Dergelijke derde partijen zijn bijvoorbeeld onze filialen, overheden, openbare websites en social media, leveranciers en gelieerde bedrijven.

Als u ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt (bijvoorbeeld een potentiële werknemer/kandidaat), bent u er verantwoordelijk voor om te zorgen dat die persoon op de hoogte is van de informatie in deze privacyverklaring en dat de persoon zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het delen van de informatie met Avanade.

De hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens zijn rechtstreeks van u verkregen (bijvoorbeeld wanneer u gegevens verstrekt om u aan te melden voor een nieuwsbrief of om u te registreren om reacties te plaatsen op een forumsite) of indirect van bepaalde derde partijen (bijvoorbeeld via de technologie van onze website). Deze derde partijen zijn bijvoorbeeld onze filialen, overheden, openbare websites en sociale media, leveranciers en gelieerde bedrijven.

Gebruik van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Avanade gebruikt uw persoonsgegevens alleen als dit is vereist voor bepaalde doeleinden. Hieronder ziet u een lijst met de doeleinden waarvoor Avanade uw persoonsgegevens gebruikt, met per doeleinde een specificatie van de rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Het beheren van onze contractuele en/of arbeidsrelatie met u. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.
Werving.

Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat wij de juiste werknemers werven.
Communicatie met u mogelijk maken (bijvoorbeeld in noodgevallen, en om u informatie te verstrekken waarom u hebt verzocht). Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te zorgen voor goede communicatie en afhandeling van noodgevallen binnen de organisatie.
Het voeren en leiden van onze bedrijfsactiviteiten.
Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om de zorgen voor een goede bedrijfsvoering.
Voldoen aan wettelijke voorschriften. Noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
Toezien op uw gebruik van onze systemen (zoals toezien op uw gebruik van onze website, apps en tools). Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om schending van wet- en regelgeving te voorkomen en onze reputatie te beschermen.
Het verbeteren van de veiligheid en werking van onze website, netwerken en informatie. Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om u een uitstekende gebruikerservaring te bieden en te zorgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn.
Het uitvoeren van gegevensanalyses, bijvoorbeeld om analyses toe te passen op bedrijfsactiviteiten en -gegevens om bedrijfsprestaties binnen Avanade te beschrijven, te voorspellen en te verbeteren en/of om een betere gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over hoe wij analyses uitvoeren op onze website is te vinden in ons cookiebeleid.

Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen, zoals onze bedrijfsvoering en bedrijfsuitbreiding.
Het marketen van onze producten en diensten aan u (tenzij u tegen een dergelijke verwerking bezwaar hebt aangetekend, zoals nader beschreven in de sectie 'Hoe gebruiken we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?' hieronder).
Gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen, zoals onze bedrijfsvoering en bedrijfsuitbreiding.

Wanneer de bovenstaande tabel aangeeft dat wij ons voor een bepaald doel beroepen op onze legitieme belangen, zijn wij van mening dat onze legitieme belangen niet ondergeschikt zijn aan uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die wij bieden over de verwerkingsactiviteit, (ii) onze privacy-by-design-aanpak, (iii) onze regelmatige privacybeoordelingen en (iv) de rechten die u hebt ten aanzien van de verwerkingsactiviteit. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over deze afwegingstoets-aanpak.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van uw voorafgaande toestemming, voor zover deze toestemming verplicht is op grond van toepasselijk recht.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarover u op de hoogte bent gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, of het in uw eigen zwaarwegende belang is (bijvoorbeeld in geval van een medische noodsituatie).

Informatie delen

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen aan onze serviceproviders, professionele adviseurs, overheids- en regeringsinstanties of derde partijen in verband met een (potentiële) zakelijke of commerciële transactie. Dergelijke externe partijen kunnen zich in andere landen bevinden. Voordat wij dit doen, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende bescherming krijgen, zoals vereist volgens relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en het interne beleid van Avanade. Als u in de Europese Unie ('EU') of Europese Economische Ruimte ('EER') verblijft, zal, tenzij u anders bent geïnformeerd, elke overdracht van uw persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EER of EU zijn gebaseerd op een passend beschermingsniveaubesluit of onderworpen zijn aan de standaard contractbepalingen. Andere niet-EER-gerelateerde overdrachten van uw persoonsgegevens zullen plaatsvinden volgens de geldende internationale methoden en normen inzake gegevensoverdracht.

Gevoelige persoonsgegevens

In het algemeen verzamelen wij geen gevoelige persoonsgegevens (ook bekend als speciale categorieën) via deze site of anderszins. In de beperkte gevallen waarin wij dergelijke gegevens wel willen verzamelen, zullen wij dit doen in overeenstemming met de lokale wettelijke voorschriften inzake gegevensprivacy. Als u verkiest om ons ongevraagde gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij de gegevens gebruiken met inachtneming van toepasselijk recht, zoals beschreven in dit privacybeleid.

De term 'gevoelige persoonsgegevens' heeft betrekking op de diverse categorieën persoonsgegevens die volgens de Europese en andere wetten inzake gegevensprivacy een speciale behandeling vereisen, waaronder in sommige gevallen de noodzaak van het verkrijgen van expliciete toestemming. Tot deze categorieën kan informatie behoren over bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze, filosofische of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, biometrische of genetische gegevens, seksleven of seksuele geaardheid of strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven (inclusief informatie over vermeende criminele activiteiten).

Bescherming van uw persoonsgegevens

Avanade beschermt uw persoonsgegevens overeenkomstig toepasselijk recht en via haar contractuele verplichtingen en privacybeleidsregels en -procedures. De veiligheidsmaatregelen waarin het internationale beleid van Avanade inzake gegevensprivacy en gegevensbeveiliging voorziet, gelden voor heel Avanade, ongeacht waar wij uw gegevens verwerken. Avanade hanteert ook gegevensprivacyprocedures waarin staat beschreven hoe wij toegangsverzoeken of informatieverzoeken moeten afhandelen. Samen zorgen deze maatregelen en procedures ervoor dat gepaste gegevensbeveiligingsvoorzieningen zijn getroffen in onze hele organisatie.

Uw veilige gebruik van onze Site

We nemen de juiste stappen om te zorgen dat verzamelde persoonsgegevens goed beveiligd blijven. Wat betreft uw gebruik van onze websites, moet u begrijpen dat de open aard van internet het mogelijk maakt dat informatiepakketten en persoonsgegevens via netwerken stromen die u aan onze systemen koppelen zonder beveiligingsmaatregelen. De informatie en persoonsgegevens kunnen dan toegankelijk zijn voor anderen dan degenen voor wie ze bedoeld zijn.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de sites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer u op een link naar een van deze sites klikt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze sites een eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor dat beleid of die sites. Neem daarom altijd eerst dat beleid door voordat u persoonlijke gegevens naar die sites verzendt.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Omdat we een internationale organisatie zijn met gedistribueerde IT-systemen, kunnen persoonsgegevens die we verzamelen, internationaal worden geleid, opgeslagen of overgebracht via de wereldwijde organisatie van Avanade, overeenkomstig onze privacybeleidsregels en -procedures, en de geldende wetgeving inzake gegevensprivacy.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is. Criteria die we gebruiken om de bewaarperiode te bepalen zijn onder andere:

 • Uw gegevens worden bewaard zolang onze relatie met u een lopend of legitiem belang dient.
 • Uw gegevens worden bewaard zolang dat voor ons nodig is om te voldoen aan onze wereldwijde wettelijke en contractuele verplichtingen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Neem contact op met AvanadeDPO@avanade.com als u vragen of zorgen hebt over de wijze waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u contact op met SubjectAccessRequest@Avanade.com.
U hebt het recht (onder de omstandigheden en onder de voorwaarden, en behoudens uitzonderingen, die in toepasselijke wetgeving worden beschreven) om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die Avanade verwerkt: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent om te weten of Avanade over uw persoonsgegevens beschikt en, zo ja, informatie over en een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Correctie van uw persoonsgegevens te verlangen: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent Avanade te verzoeken om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken.
 • Te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, daaronder begrepen situaties waarin dergelijke persoonsgegevens voor het beoogde doel niet meer nodig zijn.
 • Te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent Avanade te verzoeken om uw persoonsgegevens alleen onder beperkte omstandigheden te verwerken, waaronder begrepen met uw toestemming.
 • Te verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling) te ontvangen van persoonsgegevens die u aan Avanade hebt geleverd of Avanade te verzoeken dergelijke persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met SubjectAccessRequest@Avanade.com.

Houd er rekening mee dat Avanade onverminderd het recht heeft om uw persoonsgegevens te verwerken voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, alsmede onderdelen van de verwerking voort te zetten op basis van een andere rechtsgrond dan uw toestemming. Ook kunnen bepaalde persoonsgegevens zijn uitgesloten van de bovengenoemde rechten overeenkomstig toepasselijke wetten en voorschriften betreffende dataprivacy of anderszins.

Als u ondanks Avanade's inzet en inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen van mening bent dat uw rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zijn geschonden, moedigen wij u aan om eerst met Avanade contact op te nemen voor de afhandeling van klachten. U hebt te allen tijde het recht om een klacht rechtstreeks bij de betrokken toezichthouder in te dienen of bij een bevoegde rechtbank jegens Avanade verhaal te halen (hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar de wetgeving betreffende gegevensbescherming volgens u is overtreden).

Vragen en opmerkingen

U kunt hieronder aanvullende informatie vinden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met websites, cookies, marketing en personeel.

Als u in deze verklaring niet kunt vinden wat u zoekt of als u een vraag of opmerking hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via: AvanadeDPO@avanade.com.

Avanade-websites

Deze site wordt beheerd door Avanade Inc. ten behoeve van Avanade Inc. zelf en alle lokale entiteiten van Avanade.

 • Uw privacy op websites van Avanade
 • Welke informatie wordt door ons verzameld?
 • Hoe gebruiken we informatie die we via de site verzamelen?

Uw privacy op websites van Avanade

De website van Avanade is vooral bedoeld als dynamische bron van informatie en om meer over Avanade te weten te komen. Wij willen dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt en doen er alles aan om uw privacy daarbij te beschermen.

Welke informatie wordt door ons verzameld?

Avanade verzamelt op twee manieren informatie via haar websites: (1) direct (bijvoorbeeld wanneer u informatie verstrekt om u aan te melden voor een nieuwsbrief of om reacties te plaatsen op een forumwebsite); en (2) indirect (bijvoorbeeld via de technologie van onze website).

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te vullen. Dit gebeurt wanneer u zich registreert voor gebruik van de website, zich abonneert op services, nieuwsbrieven en meldingen, zich aanmeldt voor een conferentie, een whitepaper aanvraagt of verzoekt om meer informatie. Op de pagina's waar dit soort informatie wordt verzameld, kunt u meer informatie vinden over de reden waarom uw gegevens nodig zijn en hoe deze worden gebruikt. Of u ons deze informatie wilt verstrekken, is geheel aan u.
 • Wanneer u contact met ons opneemt, kan de correspondentie door ons worden opgeslagen.
 • Wij kunnen u vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Uw medewerking daaraan is geheel vrijblijvend.
 • Berichten, reacties of andere content die u naar een website van Avanade uploadt of daarop plaatst.
 • Onze website verzamelt informatie over uw computer, zoals (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en type browser. Deze informatie dient voor systeembeheer, het filteren van het verkeer, het opzoeken van gebruikersdomeinen en het rapporteren van statistieken.
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze website, de pagina's die u bekijkt en de bronnen die u opent of downloadt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens. Raadpleeg de sectie Cookies hieronder voor meer informatie.

Gegevens die uw persoon betreffen of waaraan uw identiteit is af te leiden, worden door ons aangemerkt als 'persoonsgegevens'.

Hoe gebruiken we informatie die we via de site verzamelen?

Wij gebruiken persoonsgegevens om u informatie te verstrekken waarom u hebt verzocht, online sollicitaties te verwerken of voor andere doeleinden, zoals beschreven of anderszins duidelijk aangegeven op de plaatsen waar informatie wordt verzameld. Bijvoorbeeld:

 • Om te voldoen aan uw verzoek om een whitepaper, artikel, nieuwsbrief of andere content.
 • Bij onderzoeken of enquêtes.
 • Om uw ervaring op onze website te personaliseren.
 • Om contact met u maken omwille marketingdoeleinden, mits u hebt aangegeven dat u hiermee instemt.

Cookies en soortgelijke technologieën

We analyseren uw IP- en browsergegevens om te achterhalen welke onderdelen van onze website het meest effectief zijn, zodat we de website kunnen verbeteren en kunnen werken aan een optimale en relevante gebruikservaring. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

 

Avanade-marketing

Deze sectie beschrijft ons gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder:

 • Bronnen van marketinggegevens
 • Gerichte e-mail
 • CRM-databases (Customer Relationship Management)
 • Gebruik van Avanade-websites
 • Combinatie en analyse van persoonsgegevens
 • Uw rechten inzake marketingcommunicatie

Bronnen van marketinggegevens

Het grootste deel van de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor marketingdoeleinden heeft betrekking op individuele medewerkers van onze klanten, andere bedrijven waarmee we een zakelijke relatie hebben en sollicitanten die een carrière bij Avanade ambiëren. Wij kunnen ook contactgegevens ophalen uit openbare bronnen, met inbegrip van content die openbaar is gemaakt op social media, om het eerste contact te leggen met een bepaalde persoon bij een klant of een ander bedrijf.

Gerichte e-mail

Wij verzenden e-mails voor commerciële doeleinden en e-mails over transacties (bijvoorbeeld bevestigingsberichten) aan medewerkers bij onze klanten of andere bedrijven met wie wij een zakelijke relatie willen ontwikkelen of onderhouden, overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake marketing. Onze gerichte e-mailberichten bevatten meestal webbeacons, cookies en soortgelijke technologieën. Hiermee worden wij geïnformeerd of u het bericht hebt geopend, gelezen of verwijderd, en of u op links hebt geklikt. Wanneer u op een linkt in een marketingmail van Avanade klikt, gebruiken wij ook een cookie om te registreren welke pagina's u bekijkt en welke content u van onze websites downloadt, zelfs als u niet bent geregistreerd of aangemeld bij onze website.

Gerichte e-mails van Avanade kunnen extra gegevens over gegevensprivacy bevatten, zoals vereist volgens toepasselijk recht.

CRM-databases (Customer Relationship Management)

Zoals alle grote bedrijven gebruikt Avanade marketingautomatisering en CRM-databasetechnologie (Customer Relationship Management) om onze marketinginspanningen te beheren en te volgen. Onze klantendatabases bevatten persoonsgegevens van medewerkers van onze klanten en andere bedrijven waarmee wij al een zakelijke relatie hebben of willen ontwikkelen. De persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden gebruikt, betreffen relevante zakelijke informatie, zoals: contactgegevens, openbaar beschikbare informatie (zoals directielidmaatschap, gepubliceerde artikelen, persberichten, uw openbare berichten op social media, indien relevant voor zakelijke doeleinden), uw antwoorden op gerichte e-mails (inclusief webactiviteit na het klikken op links in onze e-mails), websiteactiviteit van bekende gebruikers, en andere zakelijke informatie die door Avanade-medewerkers is vastgelegd op basis van hun persoonlijke interacties met u. Als u van onze CRM-databases wilt worden uitgesloten, kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Combinatie en analyse van persoonsgegevens.

Zoals hierboven beschreven, kunnen wij gegevens combineren die afkomstig zijn van openbaar toegankelijke bronnen en uit onze diverse e-mail-, website- en persoonlijke interacties met u. Deze informatie kan gegevens omvatten die wij via onze verschillende websites, zoals onze vacaturewebsites en bedrijfswebsites, hebben verzameld, en informatie die wij verzamelen wanneer u zich registreert of aanmeldt bij of inlogt op onze sites met behulp van uw inloggegevens voor social media (zoals LinkedIn en Xing). Wij combineren deze gegevens om uw ervaringen met Avanade te kunnen beoordelen en om de overige activiteiten te kunnen uitvoeren, zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

Uw rechten inzake marketingcommunicatie

U kunt uw recht om geen marketingcommunicatie te ontvangen doen gelden door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren waarmee we persoonsgegevens verzamelen of door gebruik te maken van de afmeldopties in e-mails die wij u sturen. U kunt ook te allen tijde uw recht doen gelden om geen marketingcommunicaties meer te ontvangen of om uw persoonsgegevens uit onze databases voor marketingautomatisering en Customer Relationship Management (CRM) te laten verwijderen door gebruik te maken van ons contactformulier. In dergelijke gevallen bewaren wij alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om vast te stellen dat u zich hebt afgemeld en te voorkomen dat wij weer contact met u opnemen.

 

Werknemers van Avanade

Als u een werknemer (of tijdelijke werknemer), kandidaat of ex-werknemer bent, zal Avanade uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring en de informatie die beschikbaar is op onze website voor ex-werknemers en website voor werving en selectie wanneer u op een vacature solliciteert.

Als u specifieke Avanade-tools of -websites gebruikt die gericht zijn op medewerkers, kandidaten en ex-werknemers, verzamelen wij persoonsgegevens die u via een dergelijke tool of website verstrekt. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van derde partijen, zoals vorige werkgevers en onderwijsinstellingen.

We kunnen ook gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologie, en dezelfde technologieën die we gebruiken voor marketing (waaronder CRM-databases (Customer Relationship Management), gerichte e-mail en combinatie en analyse van persoonsgegevens) om personen een gepersonaliseerde online ervaring te bieden, om relevante informatie te verstrekken en om de effectiviteit van onze inspanningen en hulpmiddelen te analyseren.

 

AVANADE-VESTIGINGEN

Naast de bovenstaande informatie wordt in dit gedeelte beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u Avanade-vestigingen bezoekt.

Klik hier om meer informatie te ontvangen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze vestigingen bezoekt (deze subpagina heeft ook betrekking op de potentiële verwerking van uw persoonsgegevens door middel van camera- en toegangsbeheersystemen indien dergelijke systemen actief zijn).

Als u vragen over bescherming van persoonsgegevens of toestemmingen voor website-/marketingcommunicatie hebt, kunt u contact met ons opnemen via AvanadeDPO@avanade.com.

 

Contact

Vragen, opmerkingen en klachten over gegevensprivacy

Neem contact op met de Data Privacy Officer van Avanade als:

 • u een algemene vraag hebt over hoe Avanade uw persoonsgegevens beschermt
 • u uw rechten inzake gegevensprivacy wenst uit te oefenen (bijvoorbeeld om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren)
 • u een kopie van onze privacybeleidsregels en -procedures wenst te ontvangen
 • u een klacht wilt indienen over Avanade's gebruik van uw gegevens

Toestemming voor website-/marketingcommunicatie en algemene vragen over Avanade

Gebruik ons contactformulier als u:

 • geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen
 • wilt dat uw persoonsgegevens uit onze CRM-databases (Customer Relationship Management) worden verwijderd
 • een meer algemene vraag hebt over Avanade
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • LinkedIn

Volgende stappen

Bespreek met ons hoe wij krachtige, digitale innovatie kunnen introduceren in uw bedrijf.

Sluiten
Modal window
Contract
Deel deze pagina