Loading...

De Engelse versie van onze gebruiksvoorwaarden zal doorslaggevend zijn wanneer er conflicten ontstaan tussen de versies in verschillende talen.

Bepalingen en voorwaarden voor gebruik (laatst gewijzigd in mei 2018)


LEES DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.

Op uw toegang tot en gebruik van deze site zijn de volgende bepalingen en voorwaarden, alsmede alle geldende wetten van toepassing. Deze bepalingen en voorwaarden kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd. Daarnaast gelden deze bepalingen en voorwaarden uitsluitend voor uw toegang tot, en gebruik van, deze website en wijzigen deze op geen enkele wijze de bepalingen of voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die u sluit met Avanade Inc., een bedrijf dat als rechtspersoon gevestigd is in de staat Washington, VS, ('Avanade') voor producten, diensten of andere zaken. De informatie op deze site wordt gratis en uitsluitend voor informatiedoeleinden verstrekt en leidt niet tot een zakelijke of beroepsmatige dienstverleningsrelatie tussen u en Avanade.

Copyright
Tenzij anders vermeld, zijn alle websitematerialen, waaronder, zonder beperking, alle tekst, afbeeldingen, andere bestanden en de selectie en indeling daarvan, auteursrechtelijk beschermd eigendom van Avanade. U mag delen van deze website elektronisch kopiëren en afdrukken, uitsluitend met als doel om de materialen daarvan te gebruiken ter informatie voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de materialen op deze website - waaronder elk commercieel gebruik, reproductie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, wijziging, verspreiding, herpublicatie, weergave of uitvoering - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avanade is ten strengste verboden.

Copyrightvermelding
©2018 Avanade Inc. Alle rechten voorbehouden

Handelsmerken
Avanade, het Avanade-logo, concrete resultaten en alle speciaal gemaakte afbeeldingen, paginakoppen, knoppictogrammen, bedrijfseigen product- en dienstnamen, en handelsuitingen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Avanade en/of een van de licentiegevers in de Verenigde Staten en/of andere landen, en mogen noch in hun geheel noch gedeeltelijk worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avanade. Microsoft® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Accenture® is een gedeponeerd handelsmerk van Accenture Global Services GmbH in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, bedrijfsnamen, product- of servicenamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Lees onze aanvullende informatie over handelsmerken.

Privacy
Avanade maakt zich sterk voor het beschermen van de privacy van gebruikers. Gebruikers van deze website dienen kennis te nemen van ons privacybeleid om volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop Avanade informatie verzamelt en gebruikt. Raadpleeg ons beleid inzake cookies voor informatie over hoe Avanade cookies gebruikt op Avanade-websites.

Door gebruikers verzonden informatie
U gaat ermee akkoord dat alle materialen, waaronder, maar niet uitsluitend, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, notities, tekeningen, originele of creatieve materialen, of andere informatie (anders dan informatie waaraan u persoonlijk te herkennen bent, conform het privacybeleid van Avanade), die door u zijn verstrekt in de vorm van e-mail of zendingen aan Avanade, of plaatsingen op deze website, niet-vertrouwelijk zijn en uitsluitend eigendom worden van Avanade. Avanade bezit exclusieve rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, en heeft recht op onbeperkt gebruik van deze materialen, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. Door het verzenden van materialen naar Avanade, waaronder het plaatsen van materialen op een forum of interactief gebied, doet u onherroepelijk afstand van alle 'morele rechten' op die materialen, waaronder het recht op auteurschap en integriteit.

Vrijwaring
U blijft als enige aansprakelijk voor de inhoud van alle berichten of andere informatie die u uploadt of verzendt naar Avanade. U gaat ermee akkoord dat u Avanade, en de directeuren, leidinggevenden en medewerkers daarvan zult vrijwaren tegen alle eventuele claims, acties, eisen, verliezen of schadevergoedingen (waaronder juridische kosten) die worden gemaakt of opgelopen door derden als gevolg van of in verband met uw gedrag, uw overtreding van deze bepalingen en voorwaarden of uw schending van enige rechten van derden.

Hyperlinks
U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een hypertext-link te maken naar deze website, vooropgesteld dat die link geen van de producten of diensten van Avanade op een onjuiste, misleidende, vernederende of anderszins lasterlijke wijze weergeeft. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden ingetrokken en u gaat ermee akkoord dat u op verzoek van Avanade dergelijke koppelingen onmiddellijk zult verwijderen. U mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avanade geen kaderingstechnieken gebruiken of toepassen om een handelsmerk, logo of andere bedrijfseigen informatie van Avanade te omkaderen, waaronder de beelden die u aantreft op deze website, de inhoud van tekst en de opmaak/het ontwerp van een pagina of formulier dat zich bevindt op een pagina. Behalve voor zover hierboven vermeld, ontvangt u geen enkel recht of licentie bij implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder enig octrooi, handelsmerk, copyright of bedrijfseigen recht van Avanade of een derde.

Avanade oefent geen claims uit en doet geen toezeggingen met betrekking tot, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de kwaliteit, de inhoud, het privacybeleid, de aard of de betrouwbaarheid van websites die toegankelijk zijn via een hyperlink op deze website, of websites die een koppeling bevatten naar deze website. De gekoppelde sites vallen niet onder de controle van Avanade, en Avanade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar een koppeling bestaat of voor een koppeling die is opgenomen op een gekoppelde site, of voor herziening, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Avanade biedt u deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een koppeling houdt geen band, goedkeuring of acceptatie in door Avanade van de site of de informatie daarop.

Vooruitblikkende verklaringen
Deze website en alle documenten die door Avanade worden uitgegeven en beschikbaar zijn via deze website, bevatten verklaringen die verwachtingen ten aanzien van de toekomst inhouden zoals bedoeld in de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd verschijnen op een aantal plaatsen op deze website, tezamen met documenten die zijn uitgegeven door Avanade en beschikbaar zijn via deze website en te herkennen zijn aan het gebruik van terminologie die duidt op toekomstverwachtingen, zoals 'menen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'zouden kunnen', 'zullen', 'zouden moeten', 'vooruitlopen op' of soortgelijke uitingen of de negatieve vorm daarvan of variaties daarop. Dergelijke vooruitblikkende verklaringen omvatten, maar niet uitsluitend, verklaringen die worden gedaan aangaande toekomstige bedrijfskosten, uitgaven, kasstromen, verbeteringen in de infrastructuur, distributie- en bevoorradingssystemen en bedrijfsefficiëntie, schattingen aangaande verkopen en inkomsten of trends, alsmede uitbreidingsplannen en -vooruitzichten. Dergelijke vooruitblikkende verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bevatten derhalve zowel bekende als onbekende interne en externe risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de daadwerkelijke resultaten, prestaties of successen wezenlijk anders zijn dan aangegeven of geïmpliceerd. Avanade voelt zich niet verplicht vooruitblikkende verklaringen bij te werken op basis van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen nadat dergelijke verklaringen zijn gedaan.

De informatie in de persberichten die worden uitgegeven door Avanade, dient niet geacht te worden nauwkeurig of up-to-date te zijn, behalve op de datum waarop het bericht openbaar is gemaakt. Avanade is niet van plan de informatie in persberichten bij te werken en wijst met name alle verplichtingen om deze informatie bij te werken van de hand. Voor zover informatie daarin vooruitblikt, is deze bedoeld om binnen de veilige marges te blijven van vooruitblikkende verklaringen, en is deze onderhevig aan wezenlijke risico's.

Content en diensten van derden
Avanade kan koppelingen aanbieden naar webpagina's en content van derden ('content van derden') als dienstverlening aan diegenen die belangstelling hebben voor die informatie. Avanade controleert noch de content van derden of de websites van derden, noch het privacybeleid van dergelijke websites, en heeft hierover ook geen controle. Avanade verleent geen goedkeuring aan en gebruikt ook geen content van derden en garandeert niet dat die nauwkeurig of volledig is. Avanade verklaart of garandeert niet dat de informatie in deze content of op die website(s) nauwkeurig is en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken of herzien van de content van derden. Gebruikers maken op eigen risico gebruik van deze koppelingen en content van derden.

Afwijzing van aansprakelijkheid
DEZE WEBSITE EN DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET. AVANADE WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN DE HAND, WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN AFWEZIGHEID VAN INBREUK. AVANADE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, UP-TO-DATE OF FOUTLOOS ZIJN. AVANADE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE OF SERVER(S) DAARVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. AVANADE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE OF SERVER(S) DAARVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN.

Avanade behoudt zich het recht voor alle informatie op deze website zonder kennisgeving te wijzigen. Verwijzing naar producten, diensten, processen, of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier, of andere aanduiding houdt geen expliciete of impliciete goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling daarvan in door Avanade.

Beperking van de aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL AANVAARDT AVANADE, OF AANVAARDEN DE DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, AANDEELHOUDERS OF MEDEWERKERS DAARVAN ENIGE AANSPRAKELIJKEHEID VOOR DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, OF VERLIES VAN GEGEVENS, HETZIJ IN EEN ZAAK OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE VORM, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE MATERIALEN DAAROP, OF WAARTOE TOEGANG IS VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE.

Toepasselijk recht
Deze bepalingen en voorwaarden alsmede alle rechtshandelingen of gerechtelijke procedures met betrekking tot het gebruik van deze site vallen onder en worden geregeld conform de wetten van de staat Washington, VS, van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan en geheel ten uitvoer moeten worden gelegd binnen de staat Washington, zonder aanspraak op bepalingen van strijdigheid van wetten. U gaat ermee akkoord dat elke rechtszaak, rechtshandeling of gerechtelijke procedure, in billijkheid voortkomend uit of te maken hebbende met deze bepalingen en voorwaarden of uw gebruik, uitsluitend zal worden voorgelegd aan het U.S. District Court voor het Western District of Washington gevestigd in Seattle, Washington, VS, en dat u hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemt met en u onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van een dergelijke rechtbank aangaande elke rechtszaak, rechtshandeling of gerechtelijke procedure.

Beëindiging
Niettegenstaande het gestelde in deze bepalingen en voorwaarden, behoudt Avanade zich het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw toestemming om gebruik te maken van deze website in te trekken en toekomstige toegang tot en gebruik van deze website te blokkeren of te voorkomen.

Contact opnemen
Neem contact met ons op als u algemene vragen, technische vragen of opmerkingen hebt over de website van Avanade.

Splitsing
Indien een clausule van deze bepalingen en voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die clausule als losstaand beschouwd van deze bepalingen en voorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van resterende clausules.

Volgende stappen

U kunt contact opnemen met Avanade, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via Avanades functionaris voor gegevensbescherming (bij voorkeur elektronisch) of per post, duidelijk geadresseerd aan de functionaris voor gegevensbescherming, op dit adres: 3 Grand Canal Plaza, Dublin, Ireland, DO4 EE7O.

Deel deze pagina