Loading...

AVANADE
VERKLARING INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR BEZOEKERS

1. ALGEMENE INFORMATIE

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Avanade Inc. en/of haar geaffilieerden ("Avanade") de persoonsgegevens beschermen die Avanade met betrekking tot u verwerkt en beheert ("uw persoonsgegevens"), waarom Avanade uw persoonsgegevens verwerkt, wie toegang tot uw persoonsgegevens heeft en hoe u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Meer informatie over Avanade (en indien van toepassing haar vertegenwoordiger) vindt u hier. Avanade-entiteiten die zich buiten de Europese Unie bevinden, worden met het oog op naleving van wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens vertegenwoordigd door Avanade Inc.

Deze privacyverklaring biedt een overzicht van Avanade's gangbaarste activiteiten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat bepaalde specifieke verwerkingsactiviteiten onderworpen kunnen zijn aan een afzonderlijke en aangepaste privacyverklaring.

Indien deze privacyverklaring is vertaald, zal de Engelse versie van deze privacyverklaring prevaleren in geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt Avanade?

Avanade verzamelt persoonsgegevens over u om de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven te realiseren.

Zie sectie 2 voor meer informatie over de specifieke categorieën persoonsgegevens die Avanade verwerkt. Zie sectie 3 voor meer informatie over de bronnen waaruit Avanade uw persoonsgegevens heeft verkregen.

Als u Avanade persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt (bijvoorbeeld een potentiële werknemer/kandidaat), bent u er verantwoordelijk voor om te zorgen dat die persoon op de hoogte is van de informatie in deze privacyverklaring en dat de desbetreffende persoon zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het delen van de informatie met Avanade.

Behalve met betrekking tot wettelijk verplichte gegevens is uw besluit om Avanade persoonsgegevens te verstrekken vrijwillig. Daarom zijn er geen nadelige consequenties als u Avanade geen persoonsgegevens wilt verstrekken. Als u evenwel bepaalde gegevens niet verstrekt, belet dit Avanade mogelijkerwijs om enkele of alle doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven te realiseren en kunt u mogelijk geen gebruikmaken van tools en systemen waarvoor dergelijke persoonsgegevens vereist zijn.

Waarom verwerkt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen, onthullen of op andere wijze verwerken om de communicatie met u te faciliteren (waaronder begrepen in noodgevallen), Avanade's bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te beheren, te voldoen aan wettelijke vereisten, toe te zien op uw gebruik van Avanade's systemen en om taken op het gebied van gegevensanalyse en werving uit te voeren. Zie sectie 4 voor een uitgebreidere lijst met doeleinden. Avanade zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of in uw eigen zwaarwegende belang is (bijvoorbeeld in geval van een medische noodsituatie).

Op welke rechtsgrond verwerkt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade verwerkt uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en haar interne beleid. Avanade verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven om een of meer van de volgende redenen: (i) omdat Avanade daartoe verplicht is naar aanleiding van een wettelijke verplichting die haar is opgelegd, (ii) omdat dergelijke informatie vereist is om een contract na te komen waarin u partij bent, (iii) omdat de verwerking vereist is met het oog op legitieme belangen van Avanade of derden (zoals wordt beschreven in de laatste zin van dit lid), of (iv) waar dit vereist is om de zwaarwegende belangen van een (rechts)persoon te beschermen. Avanade heeft legitieme belangen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld: (1) om ervoor te zorgen dat de netwerken en informatie van Avanade veilig zijn, (2) voor het beheer en de algemene uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en (3) om fraude te voorkomen.

Daarnaast kan Avanade uw gevoelige gegevens verwerken en/of geautomatiseerde beslissingen over u nemen waar dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving en/of uw voorgaande toestemming en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Zie sectie 5 voor meer informatie over de rechtsgrond waarop Avanade de verwerking van uw persoonsgegevens voor elke verwerkingsactiviteit baseert.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens binnen Avanade wordt beperkt tot medewerkers die over deze gegevens moeten beschikken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Dit kan medewerkers van de afdelingen voor beveiliging, HR, IT, compliance, juridische aangelegenheden, financiën en boekhouding, corporate investigations en interne audits omvatten. Alle medewerkers binnen Avanade zullen in het algemeen toegang hebben tot uw zakelijke contactgegevens (bijvoorbeeld naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres).

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan andere Avanade-vestigingen en derden, waarbij uw persoonsgegevens naar andere landen kunnen worden overgebracht.

Omdat wij een internationale organisatie met vestigingen en activiteiten over de gehele wereld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor Avanade's wereldwijde activiteiten en tussen haar entiteiten en gelieerde ondernemingen. Op elke overdracht van uw persoonsgegevens naar andere Avanade-vestigingen (waaronder overdrachten vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar buiten de EER) is de Intra-Group Data Protection Agreement (IGDPA) van Avanade van toepassing. Dit betekent dat u dezelfde rechten hebt ongeacht waar uw gegevens door Avanade worden verwerkt. U vindt hier een lijst met Avanade-vestigingen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken en hun contactgegevens.

Daarnaast kan Avanade wanneer nodig uw persoonsgegevens delen met derden, zoals dienstverleners en overheidsinstanties. Voordat dit gebeurt, onderneemt Avanade stappen om uw persoonsgegevens te beschermen. Elke externe dienstverlener en professionele adviseur aan wie uw persoonsgegevens worden onthuld, wordt geacht en verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens. Zie sectie 6 voor informatie over de categorieën van externe partijen waarmee Avanade uw persoonsgegevens kan delen. Tenzij iets anders aan u is medegedeeld, zal elke overdracht van uw persoonsgegevens vanuit de EER naar derden buiten de EER worden gebaseerd op een passend beschermingsniveaubesluit of onderworpen zijn aan de standaard contractbepalingen (waarvan een exemplaar kan worden verkregen bij AvanadeDPO@avanade.com). Andere internationale overdrachten van uw persoonsgegevens, die niet vanuit de EER verlopen, zullen plaatsvinden in overeenstemming met deze privacyverklaring en passende internationale overdrachts- en beschermingsmechanismen voor gegevensoverdracht.

Hoe beschermt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade treft organisatorische, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen voor alle persoonsgegevens waarover wij beschikken. Avanade beschikt over protocollen, controlemechanismen en relevant beleid, procedures en richtlijnen om deze maatregelen te treffen, rekening houdende met de risico's die gelden voor de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de verwerking die Avanade uitvoert.

Avanade neemt toonaangevende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze omvatten (zonder daartoe beperkt te zijn):
 • Avanade's Information Security Program voldoet aan de ISO27001-richtlijn. Avanade beschikt tevens over een ISO27001-certificering voor haar Client Data Protection-programma en de business unit voor CMS (Cloud Managed Services), wat aangeeft dat Avanade de hoogste en strengste normen voor gegevensbeveiliging in acht neemt. Deze certificering voor beveiligingsnormen wordt toegekend door de British Standards Institution en fungeert als een internationale certificering om te bevestigen dat Avanade's processen en beveiligingsmaatregelen een effectief kader voor gegevensbescherming vormen.
 • Avanade beschikt over een internationaal Client Data Protection-programma dat van toepassing is op het beheer van klantgegevens en -systemen die aan Avanade worden toevertrouwd.
 • Avanade laat regelmatig door een externe dienstverlener penetratietests uitvoeren die de aanhoudende kracht van haar technische verdediging aangeven.

Hoe lang behoudt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Avanade beschikt over specifieke beleidsregels en procedures voor het beheren en bewaren van gegevensrecords, zodat uw persoonsgegevens na een redelijke tijd worden verwijderd in overeenstemming met de volgende retentiecriteria:
 • Avanade bewaart uw persoonsgegevens zolang er sprake is van een doorlopende relatie met u.
 • Avanade bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die haar is opgelegd.
 • Avanade bewaart uw persoonsgegevens als dit raadzaam is om de juridische positie van Avanade te beschermen of verbeteren (bijvoorbeeld met betrekking tot verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van toezichthouders).

Zorg dat uw persoonsgegevens te allen tijde actueel zijn en informeer Avanade over wezenlijke wijzigingen aan uw persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Neem contact op met Avanade's Data Protection Officer AvanadeDPO@avanade.com als u vragen of zorgen hebt over de wijze waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt. Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u contact op met SubjectAccessRequest@Avanade.com.

U hebt het recht (onder de omstandigheden en onder de voorwaarden, en behoudens uitzonderingen, die worden beschreven in toepasselijke wetgeving) om:
 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent om te weten of Avanade over uw persoonsgegevens beschikt en, zo ja, informatie over en een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Correctie van uw persoonsgegevens te verlangen: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent Avanade te verzoeken om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken.
 • Te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, daaronder begrepen situaties waarin dergelijke persoonsgegevens voor het beoogde doel niet meer nodig zijn.
 • Te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent Avanade te verzoeken om uw persoonsgegevens alleen onder beperkte omstandigheden te verwerken, waaronder begrepen met uw toestemming.
 • Te verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens: dit recht houdt in dat u gerechtigd bent een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling) te ontvangen van persoonsgegevens die u aan Avanade hebt geleverd of Avanade te verzoeken dergelijke persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met SubjectAccessRequest@Avanade.com.

Houd er rekening mee dat Avanade onverminderd het recht heeft om uw persoonsgegevens te verwerken voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, alsmede onderdelen van de verwerking voort te zetten op basis van een andere rechtsgrond dan uw toestemming. Ook kunnen bepaalde persoonsgegevens zijn uitgesloten van de bovengenoemde rechten overeenkomstig toepasselijke wetten en voorschriften betreffende dataprivacy of anderszins.

Als u ondanks Avanade's inzet en inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen van mening bent dat uw rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zijn geschonden, moedigen wij u aan om eerst met Avanade contact op te nemen voor de afhandeling van klachten. U hebt te allen tijde het recht om een klacht rechtstreeks bij de betrokken toezichthouder in te dienen of bij een bevoegde rechtbank jegens Avanade verhaal te halen (hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar de wetgeving betreffende gegevensbescherming volgens u is overtreden).

Wat als ik vragen heb of meer informatie verlang?

Deze privacyverklaring en de webpagina's waarnaar daarin wordt verwezen, beogen u volledige en transparante informatie te bieden over de wijze waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt.

Als u meer vragen of zorgen hebt over de wijze waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt of als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met de Data Protection Officer via AvanadeDPO@avanade.com.

2. MEER INFORMATIE OVER CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

In de volgende tabel staan de categorieën van persoonsgegevens die Avanade verwerkt of kan verwerken binnen de context van de verwerkingsactiviteiten die in de privacyverklaring worden beschreven.

Categorie van persoonsgegevens Verklaring
Persoonlijke gegevens. Naam, aanhef, alle soorten contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummers, straatadres), geslacht, geboortedatum, leeftijd, geboorteplaats.
Gevoelige gegevens.

Avanade kan ook bepaalde soorten gevoelige gegevens verzamelen indien lokale wetgeving dit toestaat of u toestemming hebt verleend, zoals gezondheids-/medische informatie (waaronder begrepen fysieke beperkingen en dieetvoorschriften/allergieën in het kader van evenementen die wij organiseren/sponsoren). Avanade zal dergelijke gevoelige gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in sectie 4.
Audiovisuele materialen. Foto's en beelden/beeldmateriaal die zijn vastgelegd met camerasystemen (die rechtstreeks door Avanade en/of in associatie met Accenture (een gelieerde onderneming van Avanade) worden beheerd) of andere videosystemen, alsmede spraakopnamen.
Functie.
Beschrijving van huidige functie, functietitel, werkgever, locatie, Avanade-contactpersonen.
Gegevenstoegang door systemen en applicaties. Waar u toegang hebt tot Avanade's systemen, kan Avanade gegevens verzamelen die vereist zijn om toegang tot dergelijke Avanade-systemen en -applicaties te verkrijgen, zoals systeem-ID, LAN-ID, e-mailaccount, instantmessagingaccount, mainframe-ID, systeemwachtwoorden, toegangslogbestanden, activiteitslogbestanden en elektronische content die met Avanade-systemen wordt geproduceerd.

Bovendien kan Avanade voor wervingsdoeleinden de persoonsgegevens die in de volgende tabel worden vermeld verwerken.

Persoonlijke gegevens. Naast de bovengenoemde persoonlijke gegevens kan Avanade aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen voor wervingsdoeleinden, zoals burgerservicenummer, verzekeringsgegevens, burgerlijke staat, huisgenoten, afhankelijke personen, noodcontactgegevens, militaire loopbaan.
Gevoelige gegevens.

Avanade kan bepaalde soorten gevoelige gegevens verzamelen indien lokale wetgeving dit toestaat of u toestemming hebt verleend, zoals gezondheids-/medische informatie (waaronder begrepen fysieke beperkingen), lidmaatschap van een vakbond, religie, ras of etniciteit, minderheidsstatus en (waar de wet dit toestaat) informatie over criminele veroordelingen en misdrijven. Avanade verzamelt deze gegevens voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld gezondheids-/medische informatie om voorzieningen te treffen en steun te bieden voor fysieke beperkingen en ziekten; antecendentenonderzoeken; religie of kerkgenootschap in landen zoals Duitsland waar dit vereist is voor wettelijke belastingaftrek; en persoonsgegevens met betrekking tot diversiteit (zoals ras of etniciteit) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en interne beleidsregels met betrekking tot diversiteit en voorkoming van discriminatie.
Vereiste documentatie in het kader van immigratiewetten. Avanade kan gegevens over staatsburgerschap, paspoortgegevens, verblijfsgegevens en details van werkvergunningen (een fysieke en/of elektronische kopie) verzamelen.
Informatie met betrekking tot talentbeheer.
Vereiste informatie voor antecendentenonderzoeken, details van prestatiebesluiten en -resultaten, feedback en waarschuwingen met betrekking tot prestaties, e-learning-/trainingsprogramma's, prestatie- en ontwikkelingsbeoordelingen (waaronder begrepen informatie die u biedt wanneer u om feedback vraagt of feedback geeft, prioriteiten stelt, uw bijdrage bijwerkt in relevante tools), rijbewijs en gegevens over bezit van een auto en informatie voor het samenstellen van biografieën.

3. MEER INFORMATIE OVER BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens zijn door Avanade verkregen uit bronnen die in de volgende tabel worden vermeld.

Bron waaruit Avanade de persoonsgegevens verkrijgt
Uzelf.
Avanade-medewerkers.
Gelieerde ondernemingen van Avanade.
Werkgevers van de bezoekers en contractanten.
Overheidsinstanties.
Openbare websites en social media.
Leveranciers.

Bovendien kan Avanade voor wervingsdoeleinden persoonsgegevens verkrijgen uit bronnen die in de volgende tabel worden vermeld.

Vorige werkgevers.
Onderwijsinstellingen.
Uitvoerders van antecendentenonderzoeken.
Talentbeheerders.

De bovengenoemde bronnen zijn privébronnen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de bron "openbaar" is. Houd er rekening mee dat deze bronnen zowel binnen als buiten de EU over uw persoonsgegevens kunnen beschikken.

4. MEER INFORMATIE OVER DE DOELEINDEN

Zoals wordt beschreven in het privacybeleid van Avanade, verwerken wij uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. In de volgende tabel worden alle doeleinden vermeld waarvoor Avanade uw persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinde Verklaring
Communicatie met u faciliteren (waaronder in noodgevallen). Communicatie met u faciliteren, zorg dragen voor bedrijfscontinuïteit, de gezondheid en veiligheid van medewerkers en anderen beschermen, de IT-infrastructuur, kantoorapparatuur en andere eigendommen beschermen, de communicatie met u en uw opgegeven contactpersonen in noodgevallen faciliteren.
Avanade's bedrijfsactiviteiten (waaronder beveiliging) uitvoeren en beheren.

IT- en communicatiesystemen, IT-beveiligingsactiviteiten en toegangsbeheer voor faciliteiten uitvoeren en beheren, Avanade-assets, bedrijfscontinuïteit en disaster recovery en compilatie van audittrails en andere rapportagetools beheren, records met betrekking tot bedrijfsactiviteiten beheren en Avanade-evenementen/-seminars organiseren.
Voldoen aan wettelijke voorschriften. Voldoen aan wettelijke voorschriften, zoals verplichte archivering, registratie- en rapportageverplichtingen, audits uitvoeren, medewerking verlenen aan overheidsinspecties en andere verzoeken van overheden of overheidsinstanties, medewerking verlenen aan juridische procedures zoals dagvaardingen, voldoen aan wettelijke (verhaal)rechten, zich bij gerechtelijke procedures verdedigen en interne klachten of claims afhandelen, onderzoeken uitvoeren en voldoen aan interne beleidsregels en procedures, de wettelijke rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van Avanade, Avanade-geaffilieerden of hun medewerkers, vertegenwoordigers en contractanten beschermen, eerbiedigen of verdedigen (waaronder begrepen eerbiediging van relevante overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden), de veiligheid, privacy en beveiliging beschermen van gebruikers van Avanade-producten of -diensten of burgers, of bescherming bieden tegen fraude of met het oog op risicobeheer.
Toezien op uw gebruik van Avanade-assets
Toezien op activiteiten in overeenstemming met lokale wetgeving/of met toepasselijk Avanade-beleid (waaronder monitoring van het gebruik van Avanade-resources).
Gegevensanalyses uitvoeren. Analyses toepassen op bedrijfsactiviteiten en -gegevens om bedrijfsprestaties binnen Avanade te beschrijven, te voorspellen en te verbeteren en/of om een betere gebruikerservaring te bieden. Bij deze gegevensanalyses gaat het specifiek om beschrijvende analyses, analyses waarbij personen (klanten, zakelijke contacten) persoonsgegevens gebruiken, analyses met het oog op marketing, het geïntegreerde klantoverzicht en de customer journey.
Werving. Sollicitaties beheren, waaronder gesprekken houden, beoordelingen uitvoeren, prestaties beoordelen, financiële planning uitvoeren, betalingsadministratie beheren, integratie- en diversiteitsprogramma's beheren, antecedentencontroles uitvoeren, trainingsvereisten plannen en beheren.

5. MEER INFORMATIE OVER RECHTSGROND

Avanade verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgronden die in de volgende tabel worden vermeld.

Doeleinde Rechtsgrond
Communicatie met u faciliteren (waaronder in noodgevallen). Gerechtvaardigd op basis van Avanade's legitieme belangen om te zorgen voor goede communicatie en afhandeling van noodgevallen binnen de organisatie.
Avanade's bedrijfsactiviteiten (waaronder beveiliging) uitvoeren en beheren.

Gerechtvaardigd op basis van Avanade's legitieme belangen om voor een goede bedrijfsvoering te zorgen.
Voldoen aan wettelijke voorschriften. Noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan Avanade onderworpen is.
Toezien op uw gebruik van Avanade's systemen. Gerechtvaardigd op basis van Avanade's legitieme belangen om schending van wet- en regelgeving te voorkomen en onze reputatie te beschermen.
Gegevensanalyses uitvoeren. Gerechtvaardigd op basis van Avanade's legitieme belangen om het functioneren van de bedrijfsactiviteiten te analyseren en verbeteren.
Werving. Gerechtvaardigd op basis van Avanade's legitieme belangen om ervoor te zorgen dat wij de juiste werknemers werven.

Houd rekening met het volgende:
 • Wanneer de bovenstaande tabel aangeeft dat Avanade zich voor een bepaald doel op haar legitieme belangen beroept, is Avanade van mening dat haar legitieme belangen niet ondergeschikt zijn aan uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die Avanade biedt over de verwerkingsactiviteit, (ii) Avanade's privacy-by-design-aanpak, (iii) Avanade's regelmatige privacybeoordelingen en (iv) de rechten die u hebt ten aanzien van de verwerkingsactiviteit. Neem contact op met AvanadeDPO@avanade.com als u meer informatie wenst over deze aanpak met een afwegingstoets.
 • Indien gevoelige gegevens voor de bovengenoemde doeleinden moeten worden verwerkt, zal Avanade dit alleen doen voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving of na uw voorafgaande toestemming.
 • Indien een geautomatiseerde beslissing wordt genomen bij een van de bovengenoemde doeleinden, zal Avanade een dergelijke geautomatiseerde beslissing alleen nemen nadat u toestemming hebt gegeven en nadat u duidelijke informatie hebt ontvangen over de logica van de geautomatiseerde beslissing, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van een dergelijke geautomatiseerde beslissing voor u.
 • Avanade zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming, voor zover uw toestemming wettelijk vereist is.

6. MEER INFORMATIE OVER CATEGORIEËN VAN DERDEN DIE UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN

Naast de overdracht van uw persoonsgegevens naar gelieerde ondernemingen en relevante interne medewerkers, kan Avanade uw persoonsgegevens ook overdragen aan categorieën van niet-gelieerde derden die in de volgende tabel worden vermeld.

Categorie van derden Verklaring
Professionele adviseurs. Accountants, auditors, advocaten, verzekeraars, bankiers en andere externe professionele adviseurs in alle landen waar Avanade actief is.
Dienstverleners. Bedrijven die producten en services aan Avanade leveren, zoals leveranciers van IT-systemen en -ondersteuning, bedrijfs- en brancheorganisaties en andere dienstverleners.
Voor wervingsdoeleinden kan Avanade uw persoonsgegevens ook overdragen aan bedrijven die producten en diensten aan Avanade leveren met betrekking tot prestaties, training, kostenbeheer en antecedentenonderzoeken.
Overheids- en regeringsinstanties. Entiteiten die Avanade reguleren of zeggenschap hebben over Avanade, regelgevende instanties, wetshandhaving, openbare instanties en gerechtelijke instanties.
Zakelijke/commerciële transactie. Een derde partij met betrekking tot een voorgenomen of actuele reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andersoortige terbeschikkingstelling van Avanade's bedrijfsvoering, assets of voorraad in hun geheel of gedeeltelijk (waaronder begrepen in verband met faillissement of vergelijkbare procedures). Een derde partij met betrekking tot een voorgenomen of actueel klantproject.

LANDEN VAN VESTIGING VOOR AVANADE

Meer informatie over Avanade (en indien van toepassing haar vertegenwoordiger) vindt u hieronder. Avanade-entiteiten die zich buiten de Europese Unie bevinden, worden vertegenwoordigd door Avanade Inc.

Land van vestiging
Incorporation
Wettelijke naam Adres
Australië Avanade Australia Pty Ltd 48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW, 2009
Oostenrijk Avanade Österreich GmbH 4030 Linz, Dauphinestraße 5, Oostenrijk
België Avanade Belgium SPRL Medialaan 38
B-1800 Vilvoorde
Brazilië Avanade do Brasil Ltda. Rua Bonnard, 980, Bloco 10, Andar 6.
Alphaville -- CEP 06.465-134
City of Barueri, Sao Paulo, Brazilië
Canada Avanade Canada Inc. 200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON
M5V 3C7
Canada Infusion Development Inc.
(Canada)
c/o Avanade Canada
200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON, M5V 3C7
China Avanade (Guangzhou)
Computer Technology
Development Co, Ltd
Unit 7, 10th Floor, HNA Tower, No. 8., Linhe
Zhong Lu, Tianhe District
Guangzhou Municipality
China
Denemarken Avanade Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15
DK-2300 København S
Denemarken
Finland Avanade Finland Oy
Porkkalankatu 5
00180 Helsinki
Finland
Frankrijk Avanade France SAS Immeuble Le Prisme
125, Avenue de Paris, 92320 Chatillon, Frankrijk
Duitsland Avanade Deutschland GmbH Campus Kronberg 7
D-61476 Kronberg im Taunus
Duitsland
Hongkong Avanade Hong Kong Limited Room 1202, Unit 1, 12/F, International
Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloonbr /> Hongkong
Ireland Avanade Ireland Limited 3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street
Upper, Dublin 4
Italië Avanade Italy Srl Via Roberto Lepetit 8/10,
20124 Milano, Italië
Japan Avanade Japan K.K. MFPR Roppongi Azabudai Building,
1-8-7, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 107-8672, Japan
Maleisië Avanade Malaysia Sdn. Bhd. Suite 22.01, Level 22, The Gardens North
Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra,
59200 Kuala Lumpur, Maleisië
Nederland Avanade Netherlands B.V. Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Noorwegen Avanade Norway AS Rolfsbuktveien 2, 1364 Fornebu,
Noorwegen
Polen Avanade Poland sp. zo. o. ul. Lubicz 23 A, 31-503 Kraków
Singapore Avanade Asia Pte Ltd 250 North Bridge Road
#33-00 Raffles City Tower
Singapore 179101
Spanje Avanade Spain, S.L. Paseo de Gracia, 11-Esc. C.
Planta 3a
08007 Barcelona
Spanje
Zweden Avanade Sweden AB Alstromergatan 12
Box 12502
SE-102 29 Stockholm
Zwitserland Avanade Schweiz GmbH Flurstrasse 50, 8048 Zurich, Zwitserland
Verenigd Koninkrijk Avanade Europe Holdings Limited 30 Cannon Street, London, EC4M 6XH
Verenigd Koninkrijk Avanade Europe Services Ltd 30 Cannon Street, London, EC4M 6XH
Verenigd Koninkrijk Avanade UK Limited 30 Cannon Street, London, EC4M 6XH
Verenigd Koninkrijk Infusion Development UK Limited c/o Avanade UK: 30 Cannon Street, London,
EC4M 6XH
Verenigde Staten Avanade Holdings LLC Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
City of Wilmington, County of Newcastle, DE
19801
Verenigde Staten Avanade International Corp Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
City of Wilmington, County of Newcastle, DE
19801
Verenigde Staten Avanade Inc. (US) 818 Stewart Street, Suite 400
Seattle, WA 98101
Verenigde Staten InfusionDev LLC (US) c/ Avanade Inc. 818 Stewart Street, Suite 400
Seattle, WA 98101
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • LinkedIn

Volgende stappen

Bespreek met ons hoe wij krachtige, digitale innovatie kunnen introduceren in uw bedrijf.

Sluiten
Modal window
Contract
Deel deze pagina