Loading...

AVANADE
PRIVACYVERKLARING VOOR BEZOEKERS

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze wereldwijde privacyverklaring legt uit hoe Avanade Inc. en/of zijn verbonden ondernemingen, dochterondernemingen en verworven bedrijven (“Avanade”) de persoonsgegevens beschermt die Avanade over u verwerkt en controleert (“uw persoonsgegevens”), waarom Avanade uw persoonsgegevens verwerkt, wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Meer informatie over Avanade (en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger) vindt u hier. Elke entiteit van Avanade die buiten de Europese Unie gevestigd is, wordt met het oog op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming vertegenwoordigd door Avanade Inc.

Deze wereldwijde privacyverklaring geeft een overzicht van Avanades meest gebruikte verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens. Merk op dat op bepaalde specifieke verwerkingsactiviteiten een afzonderlijke en aangepaste privacyverklaring van toepassing kan zijn.

Indien een vertaling van deze wereldwijde privacyverklaring voorbereid wordt, zal de Engelse versie van deze wereldwijde privacyverklaring in geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies voorrang hebben.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt Avanade?

Avanade verzamelt persoonsgegevens over u om de in deze wereldwijde privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken Voor meer informatie over de specifieke categorieën persoonsgegevens die Avanade verwerkt, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2. Voor meer informatie over de bronnen waaruit Avanade uw persoonsgegevens heeft verkregen, verwijzen wij u naar hoofdstuk 3.

Indien u persoonsgegevens van een andere persoon (bijvoorbeeld een doorverwijzing van een potentiële werknemer) aan Avanade verstrekt, bent u er verantwoordelijk voor dat deze persoon op de hoogte wordt gesteld van de informatie in deze wereldwijde privacyverklaring en dat deze persoon u zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het delen van de informatie met Avanade.

Behalve voor bepaalde bij wet vereiste informatie, is uw beslissing om aan Avanade persoonsgegevens te verstrekken vrijwillig. U ondervindt daarom geen nadelige gevolgen als u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken aan Avanade. Merk echter op dat als u bepaalde informatie niet verstrekt, Avanade mogelijk niet in staat is sommige of alle doeleinden uiteengezet in deze wereldwijde privacyverklaring te bereiken, en u mogelijk niet in staat bent om bepaalde tools en systemen te gebruiken die het gebruik van zulke persoonsgegevens vereisen.

Waarom verwerkt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven, bekendmaken of anderszins verwerken in het kader van de bevordering van de communicatie met u (inclusief in noodgevallen), uitvoeren en beheren van Avanades bedrijfsactiviteiten, naleven van wettelijke vereisten, controle op het gebruik van Avanades systemen en uitvoeren van data-analyses en werving. Een meer gedetailleerde lijst van de doeleinden vindt u in hoofdstuk 4.

Avanade gebruikt uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden opgesomd in deze wereldwijde privacyverklaring, tenzij dit wettelijk toegestaan of verplicht is, of het van vitaal belang is voor uzelf (bv. in geval van een medische noodsituatie).

Op welke rechtsgrondslag verwerkt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade verwerkt uw persoonsgegevens zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zijn interne beleid.

Avanade verwerkt uw persoonsgegevens voor de in deze wereldwijde privacyverklaring uiteengezette doeleinden om één of meer van de volgende redenen: (i) omdat Avanade dit verplicht moet doen voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan het onderworpen is, (ii) omdat zulke informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent, (iii) omdat de verwerking noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen die worden nagestreefd door Avanade of een derde (zoals beschreven in de laatste zin van deze paragraaf), of (iv) waar nodig om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

Avanade heeft rechtmatige belangen in het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld: (1) om te garanderen dat Avanades netwerken en informatie veilig zijn, (2) om het bedrijf te beheren en in het algemeen zaken te doen en (3) om fraude te voorkomen.

Daarnaast mag Avanade uw gevoelige gegevens verwerken en/of geautomatiseerde beslissingen over u nemen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en/of met uw voorafgaande toestemming en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Zie hoofdstuk 5 voor nadere informatie over de rechtsgrondslag waarop Avanade de verwerking van uw persoonsgegevens voor elke verwerkingsactiviteit steunt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens binnen Avanade is beperkt tot deze werknemers die de informatie moeten kennen voor de in deze wereldwijde privacyverklaring beschreven doeleinden, waaronder personeel van Security, HR, IT, Compliance, Legal, Finance en Accounting, Corporate Investigations en Internal Audit. Alle werknemers van Avanade hebben doorgaans toegang tot uw bedrijfscontactgegevens (bv. naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres).

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens aan andere kantoren van Avanade en derde partijen worden doorgegeven, hetgeen de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen impliceert.

Als wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld, kunnen uw persoonsgegevens internationaal worden overgedragen of toegankelijk zijn binnen de wereldwijde activiteiten van Avanade en tussen de entiteiten van Avanade en/of zijn verbonden ondernemingen, waaronder Accenture PLC en/of zijn verbonden ondernemingen. Alle doorgiften van uw persoonsgegevens aan andere kantoren van Avanade (inclusief doorgiften van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) naar buiten de EER) zijn onderworpen aan de Overeenkomst inzake Gegevensbescherming binnen de Avanade-groep (IGDPA) en de Overeenkomst inzake Verwerking en Overdracht van Gegevens binnen de Avanade-groep (IGDTA). Het betekent ook dat uw rechten hetzelfde blijven, ongeacht waar uw gegevens door Avanade worden verwerkt. Een lijst van de kantoren van Avanade die uw persoonsgegevens kunnen verwerken, en hun contactgegevens, vindt u hier.

Bovendien kan Avanade, indien nodig, uw persoonsgegevens delen met derden, zoals dienstverleners, overheidsinstanties, Accenture PLC en/of zijn verbonden ondernemingen of derden in verband met de bedrijfsvoering van Avanade, met inbegrip van (potentiële) zakelijke of commerciële transacties. Alvorens dit te doen, neemt Avanade stappen om uw persoonsgegevens te beschermen. Van alle derde dienstverleners en professionele adviseurs aan wie uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt, wordt verwacht en gevraagd dat ze de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens beschermen en uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. De categorieën derde partijen waarmee Avanade uw persoonsgegevens kan delen, vindt u in hoofdstuk 6. Tenzij u anders wordt verwittigd, zijn alle doorgiften van uw persoonsgegevens van binnen de EER aan derde partijen buiten de EER gebaseerd op een passende beslissing of zijn onderworpen aan de EU standaard contractuele bepalingen. Een kopie van deze clausules kan worden verkregen bij de functionaris voor gegevensbescherming van Avanade op het volgende adres AvanadeDPO@avanade.comAlle andere internationale doorgiften van uw persoonsgegevens, die afkomstig zijn van buiten de EER, vinden plaats met inachtneming van deze privacyverklaring en de passende internationale mechanismen en waarborgen voor de doorgifte van gegevens.

Hoe beschermt Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade onderhoudt organisatorische, fysieke en technische beveiligingsvoorzieningen voor alle persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft. Avanade heeft protocollen, controles en relevante beleidsregels, procedures en richtlijnen om deze regelingen te handhaven, rekening houdend met de risico's die verbonden zijn aan de categorieën van persoonsgegevens en de verwerking die Avanade uitvoert.

Avanade neemt marktleidende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze omvatten:
 • Het informatiebeveiligingsprogramma van Avanade sluit aan bij het ISO 27001-kader. We hebben ook een ISO 27001-certificering voor ons zakelijk programma voor de bescherming van klantgegevens en de business unit CMS (Cloud Managed Services), wat aangeeft dat we voldoen aan de hoogste en strengste normen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificering is een internationale beveiligingsstandaard die wordt toegekend en bevestigt dat de processen en beveiligingscontroles van Avanade een effectief kader bieden voor de bescherming van de informatie van onze klanten en Avanade.
 • Wij beschikken over een wereldwijd programma voor de bescherming van klantgegevens ("CDP") dat het beheer van de aan ons toevertrouwde klantgegevens en -systemen regelt.
 • We laten regelmatig penetratietesten uitvoeren door een derde partij, die de sterkte van onze technische verdedigingssystemen blijft aantonen.

Hoe lang bewaart Avanade uw persoonsgegevens?

Avanade bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is. Avanade hanteert een beleid en procedures voor het beheer en het bewaren van gegevens, zodat persoonsgegevens na een redelijke termijn worden verwijderd op basis van de volgende bewaringscriteria:
 • Avanade bewaart uw persoonsgegevens net zo lang het een lopende relatie met u heeft;
 • Avanade bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is ter naleving van een wettelijke verplichting waaraan het onderworpen is;
 • Avanade bewaart uw persoonsgegevens waar dit raadzaam is om Avanades wettelijke positie (bijvoorbeeld in verband met verjaringstermijnen, procesvoering of reglementaire onderzoeken) te vrijwaren of te verbeteren.

Houd uw persoonsgegevens te allen tijde up-to-date en licht Avanade in over enige wezenlijke verandering van uw persoonsgegevens.

Welke rechten hebt u in verband met uw persoonsgegevens?

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Avanade via AvanadeDPO@avanade.com als u (i) vragen of twijfels hebt over de manier waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt of (ii) uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.

U hebt het recht (in de omstandigheden en onder de voorwaarden, en behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen) om:
 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij over u verwerken: op grond van dit recht kunt u weten of Avanade persoonsgegevens van u bewaart en, indien dit het geval is, informatie over en een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Correctie van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens laten corrigeren.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: op grond van dit recht kunt u Avanade verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken.
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens vragen, ook wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te verwezenlijken.
 • De beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u Avanade vragen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in beperkte omstandigheden, inclusief met uw toestemming.
 • De portabiliteit van uw persoonsgegevens te vragen: op grond van dit recht kunt u een kopie (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat) ontvangen van persoonsgegevens die u aan Avanade hebt verstrekt, of Avanade verzoeken dergelijke persoonsgegevens aan een andere gegevensbeheerder door te geven.

In de mate dat de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Avanade. Merk op dat dit geen invloed heeft op het recht van Avanade om persoonsgegevens te verwerken die verkregen werden vóór de intrekking van uw toestemming, of het recht om andere verwerkingsactiviteiten voort te zetten die gebaseerd zijn op een andere rechtsgrondslag dan uw toestemming. Houd er ook rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van de hierboven vermelde rechten in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming of andere wetten en voorschriften.

Indien u, ondanks Avanades inzet om uw persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, moedigen wij u aan en nodigen wij u uit om u eerst tot Avanade te richten om een oplossing te zoeken voor de klacht door contact op te nemen met Avanades functionaris voor gegevensbescherming. U hebt ook te allen tijde het recht om direct een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, of om een vordering in te stellen tegen Avanade bij de bevoegde rechter (hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar u oordeelt dat de wet betreffende gegevensbescherming geschonden is).

Wat als u vragen hebt of meer informatie wenst?

Deze wereldwijde privacyverklaring, en de webpagina’s die erin vermeld worden, hebben tot doel u volledige en transparante informatie te verstrekken over hoe Avanade uw persoonsgegevens verwerkt. Als u verdere vragen of twijfels hebt over de manier waarop Avanade uw persoonsgegevens verwerkt, of als u gebruik wilt maken van een van uw voorgaande rechten, neem dan contact op met de de functionaris voor gegevensbescherming via AvanadeDPO@avanade.com.

2. MEER INFORMATIE OVER CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

In de onderstaande tabel vindt u de categorieën persoonsgegevens die Avanade verwerkt of kan verwerken in het kader van de verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in de wereldwijde privacyverklaring.

Categorie persoonsgegevens Toelichting
Persoonsgegevens. Naam, gewenst persoonlijk voornaamwoord, alle contactgegevens (zoals e-mail, telefoonnummers, fysiek adres), geslacht, geboortedatum, leeftijd, geboorteplaats.
Gevoelige gegevens.

Avanade kan ook bepaalde soorten gevoelige informatie verzamelen indien toegestaan door de lokale wetgeving of met uw toestemming, zoals gezondheids-/medische informatie (met inbegrip van handicapstatus en dieetvereisten/allergieën in het kader van de evenementen die wij organiseren/sponsoren). Avanade gebruikt deze gevoelige informatie enkel voor de doeleinden beschreven in hoofdstuk 4.
Audiovisueel materiaal. Foto's en beelden/filmbeelden vastgelegd op CCTV of andere video- en gerelateerde beveiligings- en monitoringsystemen (die ofwel rechtstreeks door Avanade worden beheerd en/of in samenwerking met Accenture PLC en/of zijn verbonden ondernemingen waarmee Avanade kantoormiddelen deelt) (verbonden onderneming van Avanade) of andere videosystemen, en spraakopnames.
Functie.
Beschrijving van de huidige functie, functietitel, werkgever, locatie en contactpersoon(en) van Avanade.
Toegangsgegevens voor systemen en applicaties. Wanneer u toegang krijgt tot de systemen van Avanade, kan Avanade informatie verzamelen die nodig is om toegang te krijgen tot dergelijke Avanade-systemen en -toepassingen zoals systeem-ID, LAN-ID, e-mailaccount, instant messaging-account, mainframe-ID, systeemwachtwoorden, toegangslogboeken, activiteitenlogboeken en elektronische inhoud die wordt geproduceerd met behulp van Avanade-systemen.

Daarnaast kan Avanade voor wervingsdoeleinden de persoonsgegevens uit de onderstaande tabel verwerken.

Persoonsgegevens. Naast de hierboven vermelde persoonsgegevens kan Avanade aanvullende persoonsgegevens verzamelen voor wervingsdoeleinden, zoals een nationaal identificatienummer, sofi-nummer, verzekeringsinformatie, de status van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, samenwonende partners, afhankelijke personen, contactgegevens voor noodgevallen, militaire geschiedenis.
Gevoelige gegevens.

Avanade kan ook bepaalde soorten gevoelige informatie verzamelen voor zover toegestaan door de lokale wetgeving of met uw toestemming, zoals gezondheids-/medische informatie (inclusief handicap), informatie over lidmaatschap van een vakvereniging, geloofsovertuiging, ras of etniciteit, minderheidsvlag, en (voor zover toegestaan door de wet) informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Avanade verzamelt deze informatie voor specifieke doeleinden, zoals gezondheids/medische informatie om rekening te houden met een handicap of ziekte en voordelen te bieden; achtergrondonderzoeken; geloofsovertuiging of lidmaatschap van een kerk in landen zoals Duitsland, waar dit vereist is voor de wettelijk voorgeschreven belastingaftrek; en diversiteit-gerelateerde persoonsgegevens (zoals ras of etniciteit) om de wettelijke verplichtingen en interne beleidslijnen inzake diversiteit en antidiscriminatie na te leven.
Documentatie vereist krachtens de immigratiewetgeving. Avanade kan gegevens verzamelen over burgerschap, paspoortgegevens, informatie over verblijfs- of werkvergunning (een fysieke en/of elektronische kopie).
Informatie over talentbeheer.
Informatie die nodig is om een achtergrondcontrole uit te voeren, details over prestatiebeslissingen en resultaten, feedback en waarschuwingen over prestaties, e-learning/opleidingsprogramma's, prestatie- en ontwikkelingsbeoordelingen (met inbegrip van informatie die u verstrekt bij het vragen/verstrekken van feedback, het stellen van prioriteiten, het updaten van uw input in relevante tools), informatie over het rijbewijs en het bezit van een auto en informatie die gebruikt wordt om biografieën bij te werken.

3. MEER INFORMATIE OVER BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Avanade heeft uw persoonsgegevens gehaald uit de bronnen zoals uiteengezet in de onderstaande tabel.

Bron waaruit Avanade de persoonsgegevens haalt
Uzelf.
Medewerkers van Avanade.
Avanades verbonden ondernemingen.
Werkgevers van bezoekers en contractors.
Overheidsinstanties.
Publieke websites en sociale media.
Leveranciers en verkopers.

Daarnaast kan Avanade voor wervingsdoeleinden persoonsgegevens verkrijgen uit de bronnen die in onderstaande tabel zijn vermeld.

Vorige werkgevers.
Onderwijsinstellingen.
Aanbieders van achtergrondonderzoeken.
Aanbieders van talentbeheer.

De bovenstaande bronnen zijn privébronnen, tenzij er op de bron uitdrukkelijk “openbaar” wordt vermeld. Merk op dat deze bronnen uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de EU kunnen hebben bewaard.

4. MEER INFORMATIE OVER DE DOELEINDEN

Zoals omschreven wordt in de wereldwijde privacyverklaring, verwerkt Avanade uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. In de onderstaande tabel worden de doeleinden uiteengezet waarvoor Avanade uw persoonsgegevens verwerkt.

Doel Toelichting
Bevorderen van de communicatie met u (inclusief in noodgevallen). Bevorderen van de communicatie met u, waarborgen van bedrijfscontinuïteit, bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers en anderen, handhaven van IT-infrastructuur, kantooruitrusting en andere eigendom, bevordering van communicatie met u en uw aangeduide contacten in een noodgeval.
Uitvoering en beheer van Avanades bedrijfsactiviteiten (inclusief beveiliging).

Bediening en beheer van de IT- en communicatiesystemen, IT-beveiligingsactiviteiten, toegangscontrole tot faciliteiten, beheer van Avanade-activa, bedrijfscontinuïteit en herstel na rampen, compilatie van controlesporen en andere rapportagetools, het bijhouden van gegevens met betrekking tot bedrijfsactiviteiten en het organiseren van evenementen/seminars van Avanade.
Naleving van de wettelijke vereisten. Naleving van de wettelijke vereisten, zoals verplichte aangiften, verplichtingen inzake het bijhouden van registers en kennisgeving, uitvoeren van audits, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van overheden of andere overheidsinstanties, gevolg geven aan wettelijke procedures zoals dagvaardingen, inzetten van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, verdediging in geschillen en beheer van interne klachten of vorderingen, uitvoeren van onderzoeken en naleven van interne beleidslijnen en procedures, bescherming, doen gelden van of verdediging van wettelijke rechten, privacy-, veiligheids- of eigendomsrechten van Avanade, Avanades verbonden ondernemingen of hun werknemers, agenten en contractors (inclusief naleving van relevante overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden), bescherming van veiligheid, privacy, en beveiliging van gebruikers van Avanades producten of diensten of leden van het publiek, of bescherming tegen fraude of voor risicobeheersdoeleinden.
Controle van uw gebruik van Avanades activa
Toezicht op de activiteiten zoals toegestaan door de lokale wetgeving en/of in overeenstemming met het toepasselijke beleid van Avanade (met inbegrip van het toezicht op het gebruik van de middelen van Avanade).
Uitvoeren van data-analyse. Uitvoeren van analyses op bedrijfsactiviteiten en -gegevens om de bedrijfsresultaten binnen Avanade te beschrijven, voorspellen en verbeteren en/of om een betere gebruikerservaring te bieden. Gebieden binnen analyse bevatten meer bepaald descriptive analytics, predictive analytics, analyses van personen (klanten, zakenrelaties) maken gebruik van persoonsgegevens, analyse gedreven door marketing, eenduidig klantbeeld en traject van de klant en analyse op de werkplek.
Werving. Het beheren van sollicitaties, inclusief het voeren van gesprekken, het uitvoeren van beoordelingen, het beoordelen van prestaties, financiële planning, het uitvoeren van betalingsadministratie, het beheren van inclusie- en diversiteitsprogramma's, het uitvoeren van achtergrondcontroles, het plannen en monitoren van opleidingsvereisten.

5. MEER INFORMATIE OVER DE RECHTSGRONDSLAG

Avanade verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag zoals weergegeven in de volgende tabel.

Doel Rechtsgrondslag
Bevorderen van de communicatie met u (inclusief in noodgevallen). Gerechtvaardigd op basis van Avanades rechtmatige belangen om te zorgen voor een passende communicatie en omgang met noodsituaties binnen de organisatie.
Uitvoering en beheer van Avanades bedrijfsactiviteiten (inclusief beveiliging).

Gerechtvaardigd op basis van Avanades rechtmatige belangen om te zorgen voor de correcte werking van zijn bedrijfsactiviteiten
Naleving van de wettelijke vereisten. Noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Avanade is onderworpen.
Controle van uw gebruik van Avanades systemen. Gerechtvaardigd op basis van Avanades rechtmatige belangen om niet-naleving te voorkomen en zijn reputatie te beschermen.
Uitvoeren van data-analyse. Gerechtvaardigd op basis van Avanades rechtmatige belangen om de correcte werking van zijn bedrijfsactiviteiten te analyseren en te verbeteren.
Werving. Gerechtvaardigd op basis van de rechtmatige belangen van Avanade om ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers worden aangeworven.

Houd er rekening mee dat:
 • Waar de bovenstaande tabel specificeert dat Avanade zich baseert op zijn rechtmatige belangen voor een bepaald doel, is Avanade van mening dat zijn rechtmatige belangen niet moeten wijken voor uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die Avanade biedt met betrekking tot de verwerkingsactiviteit, (ii) Avanades ‘privacy by design’-benadering, (iii) Avanades regelmatige herziening van de privacy en (iv) de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerkingsactiviteit Voor meer informatie over deze benadering van de afwegingstoets, kunt u contact opnemen met AvanadeDPO@avanade.com.
 • Indien een van de bovenstaande doeleinden de verwerking van gevoelige gegevens vereist, zal Avanade dit alleen doen waar dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, of met uw voorafgaande toestemming.
 • Indien een van de bovenstaande doeleinden een geautomatiseerde beslissing met zich meebrengt, zal Avanade een dergelijke geautomatiseerde beslissing alleen nemen met uw voorafgaande toestemming en nadat Avanade u op de hoogte heeft gesteld van betekenisvolle informatie over de logica van de geautomatiseerde beslissing, evenals over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke geautomatiseerde beslissing voor u.
 • Avanade zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming, voor zover deze toestemming vereist is door dwingend recht.

6. MEER INFORMATIE OVER CATEGORIEËN DERDE ONTVANGERS

Naast het doorgeven van persoonsgegevens aan zijn verbonden ondernemingen en relevante interne medewerkers, kan Avanade uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de categorieën niet verbonden derden zoals uiteengezet in de onderstaande tabel.

Categorie derde Toelichting
Professionele adviseurs. Accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten, verzekeraars, bankiers, en andere externe professionele adviseurs in alle landen waar Avanade actief is.
Dienstverleners. Bedrijven die producten en diensten leveren aan Avanade, zoals leveranciers en support van IT-systemen, handelaars en verenigingen en andere dienstverleners.
Voor wervingsdoeleinden kan Avanade uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bedrijven die producten en diensten leveren aan Avanade met betrekking tot prestaties, opleiding, kostenbeheer en achtergrondcontroles.
Overheidsinstanties en regeringsautoriteiten. Entiteiten die de jurisdictie regelen of hebben over Avanade zoals regelgevende instanties, wetshandhaving, overheidsinstanties en gerechtelijke instanties.
Bedrijfsmatige / commerciële transactie. Een derde in verband met een voorgestelde of reële reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overplaatsing of andere bepaling van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van Avanade (inclusief in verband met een faillissement of soortelijke procedures). Een derde in verband met een voorgesteld of reëel klantproject.

7. CONTACT US

U kunt contact opnemen met Avanade, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via Avanades functionaris voor gegevensbescherming (bij voorkeur elektronisch) of per post, duidelijk geadresseerd aan de functionaris voor gegevensbescherming, op dit adres: 1191 Second Avenue, Suite 100, Seattle, WA 98101.

Volgende stappen

U kunt contact opnemen met Avanade, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, via Avanades functionaris voor gegevensbescherming (bij voorkeur elektronisch) of per post, duidelijk geadresseerd aan de functionaris voor gegevensbescherming, op dit adres: 3 Grand Canal Plaza, Dublin, Ireland, DO4 EE7O.

Deel deze pagina